Reglement

De BankGiro Loterij volgt de gedrags- en reclamecode kansspelen.

Download de Gedragscode voor kansspelaanbieders (PDF)

Download de Reclamecode voor kansspelaanbieders (PDF)

klik hier om deze pagina te printen

Deelnemersreglement BankGiro Loterij

Dit reglement heeft als reglement van de BankGiro Loterij d.d. 16 augustus 2016 de instemming verkregen van de Kansspelautoriteit en treedt in werking op 1 september 2016.

Artikel 1, Organisatie

1.  De BankGiro Loterij N.V., Van Eeghenstraat 70, 1071 GK Amsterdam, organiseert de BankGiro Loterij.
2.  De afdracht wordt aangewend ter verwezenlijking van doeleinden van algemeen belang gelegen op het terrein van de cultuur en het natuurbehoud en het maatschappelijk welzijn. Hierbij kan een deelnemer aangeven aan welke begunstigde dient te worden afgedragen (de zogenaamde geoormerkte deelname). Doet de deelnemer dit niet, dan komt zijn inleg ten goede aan door de BankGiro Loterij N.V. aangewezen begunstigde. Begunstigden kunnen eerst een bijdrage uit de opbrengst van de BankGiro Loterij ontvangen als zij daartoe een overeenkomst met de BankGiro Loterij N.V. gesloten hebben. De ongeoormerkte inleg van de extra trekkingen komt ten goede aan door de BGL aan te wijzen begunstigden.
3.  Van overheidswege wordt toezicht uitgeoefend op de BankGiro Loterij N.V. Bij de uitvoering voldoet de BankGiro Loterij aan de van overheidswege gestelde eisen en aan de in de hierna te noemen vergunning gestelde eisen.
4.  De vergunning verleend door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit voor de uitvoering van de BankGiro Loterij is op 25 november 2014 verleend onder kenmerk 8788.
5.  Degene die deelneemt aan de BankGiro Loterij is gebonden aan de bepalingen van dit reglement, zoals dit van tijd tot tijd wordt gewijzigd, telkens in de laatste gewijzigde versie daarvan. Wijzigingen zijn van kracht na de goedkeuring daarvan door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit. Een exemplaar van dit reglement, in zijn geldende vorm, is te vinden op www.bankgiroloterij.nl en op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij de BankGiro Loterij N.V.. Het reglement ligt tevens ter inzage bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam.
6.  De deelnemersadministratie van de BankGiro Loterij N.V. wordt tezamen gevoerd met die van de Nationale Postcode Loterij N.V. en de VriendenLoterij N.V.. De gegevens van de deelnemer worden apart per loterij geregistreerd. De deelnemersadministratie van de Nationale Goede Doelen Loterijen is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
7.  Degene die geen informatie van BankGiro Loterij wenst te ontvangen kan dat aan de BankGiro Loterij schriftelijk, telefonisch of via internet doorgeven. Na een verwerkingsperiode zal degene niet meer worden aangeschreven op de hierbij doorgegeven gegevens.

Artikel 2, Voorschriften voor deelname

1.  Deelname aan de BankGiro Loterij staat open voor alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder. Ook staat deelname open voor rechtspersonen.
2.  De BankGiro Loterij N.V. is niet aansprakelijk voor de nadelen die voor een deelnemer voortvloeien uit het door hem niet opvolgen van de in dit reglement vastgelegde voorschriften.

Artikel 3, Speelwijze

1.  De deelnemer aan de BankGiro Loterij speelt mee met zijn lotnummer, dat bestaat uit de laatste 5 cijfers van zijn bankrekeningnummer of een zelfgekozen 5-cijfercombinatie. Het lotnummer wordt aangevuld met twee willekeurig door de BankGiro Loterij vast te stellen volgletters om ieder lot uniek te maken.
2.  Per lotnummer van 5-cijfers kunnen maximaal 99 loten worden uitgegeven aan één of meerdere deelnemers.
3.  Bij overschrijding van het maximale aantal loten per lotnummer worden deelnemers die met dat lotnummer mee willen spelen automatisch doorgeschoven naar het eerstvolgende beschikbare lotnummer.
4.  Het unieke lotnummer wordt bij de afschrijving van de inleg vermeld op het rekeningafschrift van de rekening waarvan de inleg voor deelname aan de BankGiro Loterij wordt afgeschreven [moment van incasso]. Dit rekeningafschrift geldt als bewijs van deelname en betaling aan de BankGiro Loterij, tenzij de afschrijving van de inleg ten behoeve van een trekking is teruggeboekt. Indien aan een trekking op een andere wijze dan omschreven onder artikel 5 lid 1 wordt deelgenomen, bijvoorbeeld met een gratis lot dan ontvangt de deelnemer daarvan schriftelijk (per normale post dan wel per e-mail) een bevestiging met daarin het lotnummer welke geldt als bewijs van deelname.
5.  Naast de maandelijkse trekkingen van de BankGiro Loterij vindt driemaal per jaar een extra trekking plaats. In de vergunning van de BankGiro Loterij worden de maandelijkse trekkingen omschreven als ‘maandelijkse loterijen’, waar hierna in dit deelnemersreglement de term ‘trekking’ wordt gehanteerd wordt hiermee ‘loterij’ bedoeld. Vanaf de maandelijkse trekking van januari 2013 kan de BankGiro Loterij 16 trekkingen per jaar organiseren.

Artikel 4, Speelgeheim

De namen van deelnemers of prijswinnaars mogen slechts met hun uitdrukkelijke toestemming aan een derde of derden worden bekend gemaakt.

Artikel 5, Aanvraag, wijziging en beëindiging deelname

1.  Aanvragen voor deelname tot wederopzegging kan men doen door aan de BankGiro Loterij N.V. schriftelijk, telefonisch of via internet een doorlopende machtiging tot automatische incasso af te geven op de door de BankGiro Loterij N.V. aangegeven wijze. De deelnemer machtigt de vennootschap om de inleg voor zijn lot/loten tot wederopzegging van het door de deelnemer opgegeven bankrekeningnummer te incasseren. De deelname wordt binnen 5 werkdagen na opgave daarvan aan betrokkene schriftelijk (per normale post dan wel per email) bevestigd. In de bevestiging van de BankGiro Loterij van de deelname wordt aangegeven in welke speelmaand de deelname aanvangt.
2.  De BankGiro Loterij N.V. behoudt zich het recht voor niet goed leesbare of niet volledige aanvragen voor deelneming niet te verwerken en geen opvolging te geven aan daarop aangegeven vragen of opmerkingen.
3.  Indien incasso van het inleggeld van het opgegeven bankrekeningnummer in de eerste maand van deelname niet mogelijk is, is de Loterij bevoegd maar niet verplicht die deelname als niet tot stand te zijn gekomen te beschouwen. De deelnemer wordt hiervan schriftelijk (per normale post) dan wel per e-mail op de hoogte gebracht op het bij de Loterij bekende (e-mail)adres dat op de aanvraag is vermeld.
4.  Deelname is ook mogelijk door middel van gratis loten. Per speelmaand kan een deelnemer met maximaal 3 gratis loten aan de trekking deelnemen.
5.  Met inachtneming van het hierna in artikel 6 bepaalde geldt dat deelnemer hij is die zich verplicht heeft tot wederopzegging aan elke trekking van de BankGiro Loterij deel te nemen én BankGiro Loterij N.V. gemachtigd heeft de daartoe benodigde inleggelden van zijn bankrekening af te schrijven. In geval bestaande deelnemers, die zich conform dit artikel hebben aangemeld, via de telefoon en/of internet meer loten hebben aangevraagd zal de overeenkomstige inleg op basis van artikel 6.1 automatisch van het opgegeven rekeningnummer worden afgeschreven. In dat geval wordt de mutatie in het deelnemersbestand binnen 5 werkdagen na opgave daarvan, aan betrokkene schriftelijk (per normale post dan wel per e-mail) bevestigd.
6.  Bij fouten en gebreken, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot drukfouten en zetfouten, die bij het vervaardigen van formulieren, kaarten of loten zijn ontstaan waardoor deelname aan de loterij onmogelijk is, ontvangt degene die wilde deelnemen - op zijn verzoek of op initiatief van de BankGiro Loterij N.V. - het door hem betaalde inleggeld retour en neemt hij niet deel aan welke trekking ook. Aanspraken anders dan het betaalde inleggeld kunnen natuurlijke personen en rechtspersonen jegens BankGiro Loterij N.V. niet geldend maken. Zowel de deelnemer als BankGiro Loterij N.V. zijn verplicht elkaar zo spoedig mogelijk van geconstateerde fouten en gebreken op de hoogte te stellen.
7.  De deelnemer dient er voor zorg te dragen dat de Loterij beschikt over de juiste naam- en adresgegevens. Een adreswijziging die is ontvangen door de BankGiro Loterij N.V. resulteert in een wijziging in de gezamenlijke deelnemersadministratie zoals beschreven in artikel 1 lid 6.
8.  Wijzigingen en/of correcties in naam en/of adres deelnemer kunnen schriftelijk worden doorgegeven, of via de website van BankGiro Loterij N.V., maar worden in dat geval uitsluitend verwerkt indien de deelnemer de wijzigingen doorgeeft via zijn persoonlijke pagina en zich via zijn gebruikersnaam/wachtwoord heeft geïdentificeerd. De wijziging  is eerst van kracht voor de trekking in de maand volgend op de maand waarin de wijziging door de BankGiro Loterij N.V. aan de deelnemer is bevestigd (waarbij de datum van verzending door de postverspreider van de door vennootschap aangebrachte wijziging dan wel het emailbericht verzonden door de vennootschap beslissend is).
9.  Hetgeen in het vorige lid is aangegeven is gezien artikel 1 lid 6 eveneens van toepassing indien dit verzoek wordt ontvangen door de Nationale Postcode Loterij N.V. of de VriendenLoterij N.V. Een verzoek ontvangen door een van deze entiteiten geldt als zijnde mede ontvangen door de BankGiro Loterij N.V..
10. Vanaf de maandelijkse trekking van maart 2010 organiseert de BankGiro Loterij 15 trekkingen per jaar. Een ieder die op dat moment reeds deelnemer is aan de BankGiro Loterij kan vanaf die speelronde aangeven met zijn bestaande lot/loten mee te willen spelen met de 15 trekkingen per jaar. Vanaf de maandelijkse trekking van januari 2013 kan de BankGiro Loterij 16 trekkingen per jaar organiseren.
11. Gehele of gedeeltelijke beëindiging van deelname aangegaan tot wederopzegging kan door deelnemer op elk van de volgende wijzen plaatsvinden: a) schriftelijk (per brief), adres Van Eeghenstraat 70, 1071 GK Amsterdam b) telefonisch via telefoonnummer 0900-3001600 (0,50 euro cent per gesprek) of c) via het webformulier op de website www.bankgiroloterij.nl. Een schriftelijke beëindiging van de deelname dient ondertekend te worden door de deelnemer en voorzien te zijn van diens voor- en achternaam en lotnummer(s) teneinde de beëindiging te kunnen verwerken. De opzegtermijn bedraagt een maand. De deelnemer ontvangt een bevestiging van de beëindiging. Met de (gehele of gedeeltelijke) beëindiging van de deelname eindigt ook (geheel of gedeeltelijk) de door de deelnemer verstrekte machtiging om de maandelijkse inleg automatisch van zijn bank/gironummer af te schrijven. De BankGiro Loterij N.V. is gerechtigd om naast de grond zoals vastgelegd in artikel 6 lid 4, de deelname geheel of gedeeltelijk eenzijdig te beëindigen in elk van de volgende uitzonderlijke gevallen: a) kennelijke wilsonbekwaamheid aan de zijde van een deelnemer waardoor de betreffende deelnemer er niet in slaagt zijn deelname zelf te beëindigen; b) onbetamelijk gedrag jegens de BankGiro Loterij en/of haar medewerkers. De deelnemer zal van de beëindiging schriftelijk (per normale post) dan wel per e-mail op de hoogte worden gebracht op het bij de BankGiro Loterij bekende adres.
12. De BankGiro Loterij N.V. is gerechtigd om naast de grond zoals vastgelegd in artikel 6 lid 8, de deelname geheel of gedeeltelijk eenzijdig te beëindigen in elk van de volgende uitzonderlijke gevallen: a) kennelijke wilsonbekwaamheid aan de zijde van een deelnemer waardoor de betreffende deelnemer er niet in slaagt zijn deelname zelf te beëindigen; b) onbetamelijk gedrag jegens de BankGiro Loterij en/of haar medewerkers; c) (een redelijk vermoeden van) misbruik of fraude. De deelnemer zal van de beëindiging schriftelijk (per normale post) dan wel per e-mail op de hoogte worden gebracht op het bij de BankGiro Loterij bekende adres.
13. Indien de deelnemer bij gedeeltelijke beëindiging van de deelname niet aangeeft welk uniek lotnummer stopgezet dient te worden, zal de deelname met het lot waarmee de deelnemer de minste MiljoenenMunten (zie artikel 8, Prijzenpakket) heeft gespaard, worden beëindigd.

Artikel 6, Inleg

1.  De kosten van één lot –hierna ook inleg genoemd- zijn:
• Voor een lot met deelname zonder de WeekprijzenVerdubbelaar EUR 12,75 (EUR twaalf vijfenzeventig) per trekking.
• Voor een lot met deelname met de WeekprijzenVerdubbelaar met daarin een lottoeslag van EUR 0,50 (EUR vijftig cent) een totaalbedrag van EUR 13,25 (EUR dertien vijfentwintig) .
2.  Inleg -(voor een lot met deelname met of zonder de WeekprijzenVerdubbelaar) moet door een (nieuwe) deelnemer voorafgaand aan een trekking zo tijdig zijn voldaan dat hem het lotnummer als genoemd in artikel 3 kan worden toegekend en/of het lotnummer op de trekkingslijst kan worden geplaatst. Ook gratis deelnemende loten worden met het toegekende lotnummer op de trekkingslijst geplaatst.
3. De inleg van deelnemers aan de BankGiro Loterij wordt voorafgaand aan de maand waarin de desbetreffende trekking plaatsvindt, van de door de deelnemer opgegeven bankrekening afgeschreven. De afschrijving van de inleg van de deelnemer geschiedt op grond van een daartoe door de deelnemer aan de vennootschap verstrekte machtiging.
4. Mocht het afschrijven niet lukken dan wel de afschrijving ten behoeve van een trekking door de deelnemer of de bankinstelling van de deelnemer is teruggeboekt is BankGiro Loterij N.V. bevoegd, maar niet verplicht ten behoeve van die trekking nog minimaal één incassopoging te doen plaatsvinden.
5. Als geen afschrijving, om welke reden ook, kan plaatshebben, of de afschrijving ten behoeve van een trekking door de deelnemer of de bankinstelling van de deelnemer is teruggeboekt, geldt dat niet geldig kan worden/is deelgenomen aan de trekking waarvoor die afschrijving benodigd was. De deelnemer heeft in dat geval geen recht op uitbetaling van een eventueel gewonnen prijs.
6. Indien de afschrijving ten behoeve van een trekking door de deelnemer of de bankinstelling van de deelnemer is teruggeboekt, maar de Loterij hiervan niet tijdig voor de trekking op de hoogte is dan wel na de trekking de afschrijving ten behoeve van een trekking door de deelnemer of de bankinstelling van de deelnemer is teruggeboekt, wordt de deelnemer geacht geldig aan die trekking te hebben deelgenomen en blijft de deelnemer verplicht de inleg aan de BankGiro Loterij te voldoen. Daarnaast kan de BankGiro Loterij hiertoe kosten zoals incassokosten in rekening brengen.
7. Indien twee opeenvolgende trekkingen om welke reden dan ook geen inleg van de door de deelnemer opgegeven rekening kan worden afgeschreven of de afschrijving door de deelnemer twee keer is teruggeboekt, kan de BankGiro Loterij N.V. de deelname eenzijdig beëindigen. Indien de bank meldt dat incasso van het betreffende bankrekening met onmiddellijke ingang en definitief niet meer mogelijk is, wordt de deelname door de Loterij eenzijdig beëindigd. De deelnemer zal van de beëindiging schriftelijk (per normale post dan wel per e-mail) op de hoogte worden gebracht op het bij de BankGiro Loterij bekende adres.
8. Indien de deelnemer hiermee akkoord gaat, kan de inleg per kwartaal of andere combinatie van maanden worden afgeschreven. In dit geval zal afschrijving plaatsvinden in de maand voorafgaand aan het kwartaal of andere combinatie van maanden waarin de trekkingen plaatsvinden. Indien de deelnemer gedurende het kwartaal of andere combinatie van maanden waarvoor is geïncasseerd opzegt, zal het inleggeld voor de trekkingen waarin de deelnemer niet meer wenst mee te spelen, worden gerestitueerd dit met uitzondering van het inleggeld voor het eerste kwartaal of andere combinatie van maanden van de deelname aan de BankGiro Loterij.
9. Bij elke afschrijving wordt door BankGiro Loterij N.V. vermeld onder welk lotnummer de deelnemer meespeelt. Deze afschrijving wordt door BankGiro Loterij N.V. beschouwd als deelnamebevestiging en het rekeningafschrift als deelnamebewijs, tenzij de afschrijving van het inleggeld ten behoeve van de betreffende trekking door de deelnemer is teruggeboekt. Indien aan een trekking wordt deelgenomen met een gratis lot dan wel een eenmalig lot, dan ontvangt de deelnemer daarvan schriftelijk (per normale post dan wel per e-mail) een bevestiging met daarin het lotnummer welke geldt als bewijs van deelname.
10. De BankGiro Loterij N.V. kan andere betalingswijzen accepteren zoals betaling via internet bankieren of credit card. In deze gevallen en indien dat vermeld wordt, kan een bevestiging per email met daarin het lotnummer als deelnamebewijs gelden.
11. Bij de afschrijving van de inleg van meerdere lotnummers wordt door de BankGiro Loterij N.V. een willekeurige volgorde aangehouden.

Artikel 7, Winnende lotnummers

1.  Om de winnende lotnummers te bepalen, vindt vijftien keer per jaar een trekking plaats, twaalf maandelijkse trekkingen plus drie extra trekkingen [moment van trekking] Vanaf de maandelijkse trekking van januari 2013 kan de BankGiro Loterij 16 trekkingen per jaar organiseren.
2.  De trekking en prijsbepaling zijn openbaar en vinden plaats onder notarieel toezicht. Daarvan wordt door de met het toezicht op trekking en prijsbepaling belaste notaris proces-verbaal opgemaakt.
3.  De notaris ten overstaan van wie de trekking en prijsbepaling geschieden, is gerechtigd om, indien hij daarbij enige onregelmatigheid constateert of veronderstelt, de trekking/prijsbepaling ongeldig te verklaren en onverwijld een nieuwe trekking/prijsbepaling te doen plaatsvinden.
4.  De notaris bepaalt de volgorde van de te trekken prijzen.
5.  Om de winnende lotnummers te bepalen, vindt door de notaris een trekking plaats uit alle lotnummers die voor de betreffende trekking overeenkomstig dit reglement uitgegeven zijn.
Uitsluitend lotnummers waarmee geldig deelgenomen wordt aan de BankGiro Loterij en gratis meespelende loten kunnen prijswinnend zijn.

Artikel 8, Prijzenpakket

1.  Deelnemers dingen iedere trekking mee naar prijzen op uniek lotnummer en/of op lotnummer en/of op gedeeltelijk lotnummer (eindcijfer(s)).
2.  Het prijzenpakket bestaat in elk geval uit:

  • Dagprijs ter waarde van EUR 5.000,-;
  • Weekendprijs ter waarde van EUR 50.000,-;
  • Maandprijs ter waarde van EUR 1.000.000,-.
  • Indien voor de desbetreffende trekking de toeslag van de WeekprijzenVerdubbelaar voor het lot is betaald en de betreffende Dagprijs of Weekendprijs valt op dat lot, dan wordt voor dat lot de gewonnen Dagprijs of Weekendprijs verdubbeld. De WeekprijzenVerdubbelaar is niet van toepassing op de Maandprijs.

3. Ter vaststelling van de Maandprijs wordt uit alle in de betreffende maand deelnemende unieke lotnummers door de notaris het winnende unieke lotnummer getrokken. De Maandprijs wordt per maand afwisselend als volgt uitgekeerd:

  • Zes maanden per jaar op uniek lotnummer: sprake is van 1 winnaar;
  • Zes maanden op een toevoeging aan het unieke lotnummer (eerste gedeelte IBAN) bestaande uit de landcode, een variabel controlegetal en de bankcode (bijvoorbeeld NL64INGB): sprake kan zijn van meerdere winnaars.

4. Indien sprake is van meerdere winnaars bij de Maandprijs wordt het aandeel per lot in de Maandprijs bepaald door het aantal MiljoenenMunten waarmee het lot in de trekking meespeelt. Vanaf de trekking van de maand januari wordt per lot dat meespeelt in de trekking één MiljoenenMunt toegekend. Verzamelde MiljoenenMunten vervallen met ingang van elk nieuw kalenderjaar.
5. Naast de prijzen genoemd in dit artikel worden regelmatig extra prijzen en prijzen in natura ter beschikking gesteld. Indien een annuïteitenprijs tot het prijzenpakket behoort zullen de voorwaarden van die prijs voorafgaand aan de trekking bekend worden gemaakt.
6.  Op het eindcijfer van de meespelende lotnummers kunnen gewonnen speelkansen beschikbaar worden gesteld. Een gewonnen speelkans is een lot dat in een door de BankGiro Loterij te bepalen maand gratis meespeelt waarna het automatisch wordt stopgezet en verdere deelname op dit lot niet mogelijk is, tenzij de deelnemer uit eigen beweging aangeeft met het lot van de gewonnen speelkans door te willen spelen. De BankGiro Loterij kan er toe besluiten de gewonnen speelkans uit te keren in geld, dit is een bedrag gelijk aan de maandelijkse inleg. Indien de gewonnen speelkans wordt uitgekeerd vervalt daarmee het recht op prijzen voor die speelronde voor de desbetreffende gewonnen speelkans.
7.  Tot de prijzen in natura kunnen ook uitnodigingen behoren voor het bijwonen van een opname van een televisieprogramma of een ander programma. Elke genodigde die bij een televisieprogramma aanwezig is maakt kans op extra geldprijzen, prijzen in natura of om als kandidaat in het televisieprogramma mee te spelen en daar geldprijzen en/of prijzen in natura te winnen.
8.  Elke maand publiceert de BankGiro Loterij via door haar gekozen media het prijzenschema voor de eerstvolgende trekking. Op een deelnemend lotnummer kunnen in één trekking meerdere prijzen vallen..
9.  De extra trekking van de BankGiro Loterij heeft een prijzenpakket dat aansluit bij de reguliere trekking zoals hiervoor omschreven behoudens de Maandprijs. Het exacte prijzenpakket van deze trekking wordt vooraf vastgesteld en gepubliceerd.

Artikel 9, Extra spel

1.  Iedere deelnemer aan de BankGiro Loterij speelt zonder extra kosten voor hem automatisch mee met het extra spel van de BankGiro Loterij met hetzelfde lotnummer als waarmee hij aan het hoofdspel deelneemt.
2.  De prijzen in het extra spel bestaan uit geldprijzen en/of prijzen in natura. Het prijzenpakket van deze trekking wordt vooraf vastgesteld en gepubliceerd.
3.  De trekking van de winnende lotnummers vindt wekelijks plaats door de notaris.

Artikel 10, Promotioneel kansspel

Indien men deelnemer wordt of met (een) extra lot(en) deel gaat nemen aan de BankGiro Loterij N.V. kan de directie van de BankGiro Loterij N.V. besluiten voor deze groep deelnemers extra prijzen ter beschikking te stellen welke geen deel uitmaken van het hiervoor uiteengezette reguliere prijzenpakket. Dit aanbod wordt van tevoren aan de (potentiële) deelnemer duidelijk gemaakt en kan alleen gewonnen worden door degenen die ingaan op het daarbij gegeven aanbod van de BankGiro Loterij om met (een) (extra) lot(en) aan de BankGiro Loterij deel te gaan nemen. Dergelijke extra prijzen worden de (potentiële) deelnemers aangeboden in de vorm van een promotioneel kansspel.

Artikel 11, Bericht aan deelnemers, uitkering prijzen

1.  BankGiro Loterij N.V. maakt de winnende lotnummers en de daarbij behorende prijzen binnen twee weken na de desbetreffende trekking door publicatie daarvan via door haar gekozen media bekend [moment van bekendmaking]. Dag-, Weekend- en Maandprijzen worden gespreid over de maand bekendgemaakt. De met de trekking belaste notaris houdt de nog niet bekende winnende Dag-, Weekend- en Maandprijzen onder zich tot het moment van bekendmaking.  
2.  BankGiro Loterij N.V. is gerechtigd na de in lid 1 bedoelde vaststelling de voor de diverse prijzen in aanmerking komende winnaars per prijsklasse in aantal bekend te maken, alsmede de winnende lotnummers en de daarop gevallen prijzen.
3.  Aan de deelnemer van wie overeenkomstig het in dit Reglement bepaalde is vastgesteld dat door hem een prijs of een combinatie van prijzen is gewonnen, zal het hem toekomende prijzengeld, tenzij het bepaalde in lid 4 of 5 van dit artikel toepasselijk is, twee weken na de bekendmaking uiterlijk op de derde vrijdag na de dag van de bekendmaking per bankrekening worden uitbetaald.
4.  De in lid 3 van dit artikel genoemde derde vrijdag kan door de directie van de BankGiro Loterij N.V. zonder verdere aankondiging worden gewijzigd in de negende vrijdag, indien zulks naar haar oordeel en dat van de met het toezicht op de desbetreffende trekking en prijsbepaling belaste notaris noodzakelijk is om te voorkomen dat een goed verloop van de trekking en/of de uitkering van gewonnen prijzen in gevaar wordt gebracht.
5.  Alle prijzen worden uitgekeerd aan de deelnemers door overschrijving op de bankrekening waarvan de inleg voor de trekking werd afgeschreven naar de BankGiro Loterij. Indien aan een trekking is deelgenomen via een gratis lot wordt de prijs uitgekeerd op de opgegeven bankrekening. Indien de inleg voor de trekking werd voldaan door tussenkomst van een creditcardorganisatie wordt de prijs uitgekeerd op de wijze zoals deze organisatie heeft aangegeven.
6.  Prijzen in natura worden indien van toepassing afgeleverd op het bij de Loterij bekende adres. Indien dit adres niet blijkt te kloppen wordt door de Loterij geen verdere actie ondernomen. Overigens blijft ook voor deze prijzen artikel 11 lid 8 onverminderd van toepassing. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor geld tenzij dit expliciet is aangegeven.
7.  Indien er sprake is van een terugboeking van de inleg van een lot waarop een prijs/prijzen is/zijn gewonnen, behoudt de BankGiro Loterij zich het recht voor om de gewonnen prijs/prijzen voor die trekking niet aan de betreffende deelnemer uit te keren, terug te vorderen en/of de inleg alsnog te incasseren.
8.  Op prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen zal de kansspelbelasting door BankGiro Loterij N.V. worden ingehouden.
9. Prijzen waarover binnen één jaar na de trekking niet door de winnaar is beschikt, of waarvoor zich binnen die periode geen winnaar heeft aangemeld, vervallen aan BankGiro Loterij N.V.
10. Aan de door de BankGiro Loterij gepubliceerde uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend en deze zijn onder voorbehoud van typefouten en geslaagde en onherroepelijke incasso.

Artikel 12, Reclameren

1.  Reclames over het niet of verkeerd toekennen van een prijs - waaronder ook het toekennen van een te lage prijs - moeten - op schrift en beargumenteerd - binnen één jaar na bekendmaking van de trekking waartegen wordt geageerd in het bezit zijn van BankGiro Loterij N.V.. Na de termijn van één jaar kan niet meer gereclameerd worden.
2.  Indien de reclame door de directie van de BankGiro Loterij N.V. wordt afgewezen en de deelnemer het daarmee niet eens is, zal de met het toezicht op de desbetreffende trekking belaste notaris als bindend adviseur over tijdig gedane reclames beslissen, zulks tenzij degene die reclameerde binnen 32 dagen nadat hij dat deed aan BankGiro Loterij N.V. te kennen heeft gegeven ervoor te kiezen over zijn reclame door de daartoe bevoegde rechter te laten beslissen, na desgewenst advies te hebben gevraagd aan de door de BankGiro Loterij N.V. te benoemen commissie van geschillen.

Artikel 13, Afgelasting en uitsluiting

De directie van de BankGiro Loterij N.V. is gerechtigd een trekking uit te stellen of af te gelasten, indien naar haar oordeel een goed verloop daarvan in gevaar dreigt te komen. Dit besluit zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd in tenminste twee landelijke dagbladen met vermelding van de nieuwe datum van trekking. Bij definitieve afgelasting van een trekking zal de door de deelnemers betaalde inleg, zoveel als dat mogelijk is, worden terugbetaald.

Artikel 14, Aansprakelijkheid

1. Ten aanzien van deelnemers geldt dat voor het weg- of zoekraken van ingevulde formulieren, kaarten, overmakingen, mededelingen van en aan hen tijdens het verzenden daarvan via de post, het internet of anderszins elke aansprakelijkheid van BankGiro Loterij N.V. is uitgesloten, evenals voor schade door strafbare handelingen van derden, zoals diefstal e.d.. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard door BankGiro Loterij N.V. voor schade direct of indirect veroorzaakt door buiten de invloedssfeer van BankGiro Loterij N.V. liggende omstandigheden. Dit geldt eveneens voor de door de BankGiro Loterij gepubliceerde uitslagen.
2. De BankGiro Loterij N.V. is niet aansprakelijk voor welke vertraging of fouten dan ook in de geautomatiseerde verwerking van de betalingsopdrachten bij de betreffende financiële of andere betrokken instellingen.
3. De BankGiro Loterij N.V. is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van derden bij de bezorging en uitgifte van prijzen in natura.

Contact

BankGiro Loterij
Van Eeghenstraat 70
1071 GK 
Amsterdam
Tel: 0900 - 300 1600 (€ 0,50 per gesprek)