Actievoorwaarden Gouden Bon Campagne

Van 6 juli t/m 10 augustus 2021 loopt de Gouden Bon actie van de BankGiro Loterij. Ontvangers van de Gouden Bon kunnen door het retour zenden van een ingevulde fysieke Gouden Bon gaan meespelen met een (extra) lot in de BankGiro Loterij.

Actie: De Gouden Bon 2021

U kunt deelnemen aan deze actie door binnen de actieperiode (extra) mee te gaan spelen in de BankGiro Loterij. Deelnemers aan de actie maken, omdat zij gaan meespelen in de BankGiro Loterij, kans op alle prijzen uit de reguliere trekking van de BankGiro Loterij. De volledige actievoorwaarden vindt u onderaan deze pagina.

Zo eenvoudig doet u mee: stuur uw ingevulde bon retour en ga meespelen in de BankGiro Loterij. Deze actie loopt tot en met 10 augustus 2021, 20.59 uur. De prijs van € 25.000,- uit de actie valt gegarandeerd, evenals de prijzen uit de reguliere trekking van de BankGiro Loterij. Er wordt telefonisch, schriftelijk of per e-mail persoonlijk contact openomen met de winnaar. De prijs wordt uitgekeerd wanneer de eerste incasso van het inleggeld voor dat lot na aankoop succesvol is geïncasseerd. De winnaar wordt uiterlijk 3 september 2021 bekendgemaakt op onze website. U kunt per IBAN met max. 2 lot meespelen in deze actie. Retourenvelop kwijt? Stuur de ingevulde bon in een gesloten envelop zonder postzegel naar BankGiro Loterij, Antwoordnummer 9, 1100 WK, Amsterdam.

Meespelen in de BankGiro Loterij

De laatste 5 cijfers van uw bankrekeningnummer zijn de basis voor uw lotnummer. Deelname is mogelijk vanaf 18 jaar. Door mee te spelen machtigt u de BankGiro Loterij tot wederopzegging om voor ieder lot per trekking 14,25 euro van uw rekening af te schrijven. Er zijn 15 trekkingen per jaar. Opzeggen kan op ieder gewenst moment via onze Ledenservice, op bankgiroloterij.nl of per post. Speelt u al mee, dan maakt u al kans op alle prijzen uit de maandelijkse trekking van de BankGiro Loterij. Met uw deelname steunt u ruim 90 culturele organisaties in Nederland. Voor meer informatie over de BankGiro Loterij, bezoek bankgiroloterij.nl of bel onze Ledenservice op 088 – 020 10 30, elke werkdag van 09.00 tot 21.00 uur en elke zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Trekkingen en uitslagen

De maandelijkse trekking van de BankGiro Loterij vindt plaats op de laatste doordeweekse dag vóór de 10e van de volgende maand. De Paastrekking vindt plaats op 9 maart 2021, de Herfsttrekking op 9 september 2021 en de Kersttrekking op 9 december 2021. De trekkingen vinden plaats vanaf 10.00 uur in de Beethovenstraat 200 te Amsterdam. De uitslagen van de maandelijkse trekkingen worden elke 10e van de maand gepubliceerd. Wijzigingen voorbehouden.

Deelnemersreglement & Privacy

Deelname aan de loterij betekent aanvaarding van het Deelnemersreglement, verkrijgbaar via onze Ledenservice of op onze website. De vergunning voor de loterij is afgegeven door de Kansspelautoriteit onder kenmerk 10235 d.d. 23/12/2016. Bij geldprijzen boven de € 449,- wordt de wettelijk vastgestelde kansspelbelasting ingehouden. Geldprijzen worden altijd automatisch op uw rekening gestort. Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens het Privacy Statement van de loterij.

Geen reclamepost meer ontvangen? Regel het hier of via postfilter.nl.

Actievoorwaarden

1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie Gouden Bon 2021 (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de BankGiro Loterij, gevestigd te Amsterdam (1077 JZ) aan de Beethovenstraat 200.

2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van de BankGiro Loterij Gouden Bon campagne.

3. De BankGiro Loterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

4. Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.

5. De BankGiro Loterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (Actie-)website van de BankGiro Loterij.

6. De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de BankGiro Loterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de BankGiro Loterij. Deze beslissing is bindend.

Actie & Deelname

7. Van 6 juli t/m 10 augustus 2021 20.59 uur loopt de Gouden Bon actie van de BankGiro Loterij. Ontvangers van de Gouden Bon kunnen door het retour zenden van een ingevulde fysieke Gouden Bon gaan meespelen met een (extra) lot in de BankGiro Loterij. Iedere deelnemer aan de Actie maakt na het kopen van een (extra) lot in de BankGiro Loterij kans op de prijs van € 25.000,-. De prijs van de actie valt gegarandeerd, er wordt persoonlijk contact opgenomen met de winnaar en de prijs kan gedurende de hele looptijd van de actie vallen en derhalve voor 3 september gevallen zijn.

8. Deelname aan de Actie is gratis.

9. Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.

10. Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden - waarbij er in het laatste geval gedoeld wordt op (tijdelijke en vaste) medewerkers die direct dan wel indirect betrokken zijn bij (de uitvoering van) de Actie - zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.

11. Alleen mensen met een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer kunnen deelnemen aan de Actie.

12. De Actie staat open voor zowel deelnemers als niet-deelnemers aan de BankGiro Loterij.

13. De looptijd van de Actie is van 6 juli tot en met 10 augustus 2021 20.59 uur.

Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. De BankGiro Loterij heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.

14. Iedere deelnemer mag maximaal 1 keer een actiecode activeren.

15. Prijzen uit het prijzenpakket van deze Actie worden alleen dan uitgekeerd als:
− binnen de Actieperiode door de winnaar een (extra) lot is gekocht van de BankGiro Loterij en;
− de eerste incasso van het inleggeld voor dat lot na aankoop daarvan succesvol is geincasseerd.

Prijzen en trekking

16. De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijzen:

Prijs omschrijving

Aantal

winnaars

Bruto waarde

Kansspel belasting

Netto waarde

(cons. waarde)

Geldprijs € 25.000,-

1

€ 25.000,-

€ 7.525,-

€ 17.475,-

TOTAAL

1

€ 25.000,-

€ 7.525,-

€ 17.475,-

De totale netto waarde van het beschikbare prijzenpakket is € 17.475,-
De prijzen worden ter beschikking gesteld door de BankGiro Loterij.

17. Ten aanzien van (geld-)prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels:
- een geldprijs boven een bedrag van € 449,- wordt door de BankGiro Loterij met inhouding van de verschuldigde kansspelbelasting (30,1%) uitbetaald;
- de BankGiro Loterij neemt de kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 449,- voor eigen rekening.

18. Voorafgaand aan de actie wordt de prijs door een notaris toegekend aan een actiecode. De prijs zoals vermeld in het prijzenoverzicht wordt uitgekeerd als de actiecode waaraan de betreffende prijs is toegekend geactiveerd is door het kopen van een lot. Mocht aan het eind van de actieperiode de winnende actiecode niet geactiveerd zijn, wordt de prijs alsnog verloot onder de deelnemers van de actie. De prijs valt gegarandeerd. Een eventuele aanvullende trekking zal verricht worden in week 33, 2021.

19. De BankGiro Loterij kan niet garanderen dat de prijs bij deelname aan de Actie niet reeds vergeven is. De prijs van € 25.000,- kan gedurende de hele looptijd van de actie vallen. Dit betekent dat de prijs al gevallen kan zijn op het moment dat u instapt.

20. De winkans is ingeschat op 1 op 5.000. De winkans is een voorspelling gebaseerd op vergelijkbare promotionele acties uit het verleden. Het aantal deelneemrs aan de Actie bepaalt uiteindelijk de werkelijke winkans.

21. De winnaar ontvangt vóór 3 september telefonisch, schriftelijk of per e-mail persoonlijk bericht.

22. De uitslag is vanaf zijn vanaf 3 september 2021 terug te zien op www.bankgiroloterij.nl. Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie.

23. De deelnemer stemt door deelname aan de Actie ermee in dat het de BankGiro Loterij is toegestaan ten behoeve van de Actie algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar te maken, waaronder de aanhef, achternaam en postcode van prijswinnaars.

24. De prijs wordt alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de BankGiro Loterij niet over de juiste of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer alleen een telefoonnummer heeft opgegeven en telefonisch niet bereikbaar is, vervalt het recht op de prijs eveneens. In beide gevallen behoudt BankGiro Loterij zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.

25. De prijs is niet-overdraagbaar en kan niet worden ingewisseld tegen andere prijs of contant geld.

26. De BankGiro Loterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.

27. Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de BankGiro Loterij hem uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. De BankGiro Loterij behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen.

28. Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd.

29. De Winnaar ontvangt 6 weken na bekendmaking de gewonnen geldprijs (minus kansspelbelasting) op zijn/haar bankrekeningnummer. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd.

30. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

31. De BankGiro Loterij stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren.

32. De BankGiro Loterij kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto’s kunnen door de BankGiro Loterij worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden. De BankGiro Loterij en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.

Privacy

33. Op de Actie is het Privacy Statement van de BankGiro Loterij van toepassing zoals gepubliceerd op www.bankgiroloterij.nl/privacy

34. De BankGiro Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van de BankGiro Loterij.

35. De BankGiro Loterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.

36. De BankGiro Loterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de voor de actie gebruikte techniek of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer hiervan wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.

37. Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet worden, dan neemt de BankGiro Loterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.

38. De BankGiro Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de BankGiro Loterij in het leven roepen.

39. De BankGiro Loterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.

40. Indien de BankGiro Loterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de BankGiro Loterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de BankGiro Loterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de BankGiro Loterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.

41. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de BankGiro Loterij, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Overmacht

42. De BankGiro Loterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. De BankGiro Loterij zal in dat geval zorg dragen voor een alternatieve prijs.

Overige informatie

43. Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de BankGiro Loterij. Het is zonder schriftelijke toestemming van de BankGiro Loterij niet toegestaan de software, de internet(Actie-)website of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

Klachtenregeling

44. Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via 088 – 020 1030 of via het contactformulier op www.bankgiroloterij.nl. De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van de BankGiro Loterij.

Toepasselijk recht

45. Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.