Actievoorwaarden

Social winactie - wie verdient een bloemetje?

Algemeen

1) Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie Social actie – wie verdient een bloemetje’ in de periode van 30 april 2021 t/m 3 mei 2021, 10.00 uur (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de BankGiro Loterij gevestigd te Amsterdam (1077 JZ) aan de Beethovenstraat 200.

2) De Actie wordt georganiseerd ter promotie van de Facebookpagina van de BankGiro Loterij.

3) De BankGiro Loterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

4) Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.

5) De BankGiro Loterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (Actie-)website van de BankGiro Loterij.

6) De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de BankGiro Loterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de BankGiro Loterij. Deze beslissing is bindend.

Actie & Deelname

7) Van 30 april 2021 tot en met 3 mei 2021, 10.00 uur kunnen Facebookgebruikers gratis deelnemen aan deze winactie op de Facebook-pagina van de BankGiro Loterij meedoen aan 1 actie door een reactie onder de desbetreffende post te plaatsen. Deelname aan de actie is gratis.

8) Deelname aan de Actie is gratis.

9) Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.

10) Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden zijn uitgesloten van het winnen van de prijzen van de Actie.

11) Alleen mensen met een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer en met een Nederlands IP-adres kunnen deelnemen aan de Actie.

12) De Actie staat open voor zowel deelnemers als niet-deelnemers aan de BankGiro Loterij

13) De looptijd van de Actie is van van 30 april 2021 tot en met 3 mei 2021, 10.00 uur. Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. De looptijd van de actie staat toegelicht in het onderstaande schema.

 

Actie Start Einde Trekking Publicatie

1

30 april 2021 3 mei 2021 10.00 uur
 
n.v.t vrijdag 7 mei 2021
 

 

Actie 1 Prijs Bruto waarde Kansspelbelasting Netto waarde
(cons. waarde)

1 Topbloemen cadeaukaart ter waarde van € 50,-

1 € 50
 
nvt € 50
 
TOTAAL 1 € 50 nvt

 € 50

 

De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket is € 50,-.

14) De winnaar van de Actie ten aanzien van de prijs wordt gekozen door de BankGiro Loterij door middel van een jury. 

15) De winnaar ontvangt uiterlijk vrijdag 7 mei een privébericht op Facebook. Hierin wordt de winnaar opgeroepen de NAWTE- gegevens van diegene die het bloemetje verdiend te delen per privébericht met ons Webcareteam. Indien de winnaar niet binnen 48 uur contact opneemt komt het recht op de prijs te vervallen. In dat geval behoudt BankGiro Loterij zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie tot winnaar aan te wijzen

16) De deelnemer stemt door deelname aan de Actie ermee in dat het de BankGiro Loterij is toegestaan ten behoeve van de Actie algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar te maken, waaronder de aanhef, achternaam en postcode van prijswinnaars.

17) Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de BankGiro Loterij niet over de juiste of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer alleen een telefoonnummer heeft opgegeven en telefonisch niet bereikbaar is, vervalt het recht op de prijs eveneens. In beide gevallen behoudt BankGiro Loterij zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie tot winnaar aan te wijzen. 

18) Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.

19) De BankGiro Loterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.    

20) Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de BankGiro Loterij hem uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. De BankGiro Loterij behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen. 

21) Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd.

22) De winnaars ontvangen binnen 4 weken na bekendmaking de gewonnen prijs thuis. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd. 

23) Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. 

24)De BankGiro Loterij stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren. 

25) De BankGiro Loterij kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto's kunnen door de BankGiro Loterij worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden de BankGiro Loterij en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.

Privacy

26) Op de Actie is het Privacy Statement van de BankGiro Loterij van toepassing zoals gepubliceerd op bankgiroloterij.nl/privacy

Aansprakelijkheid

27) De BankGiro Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van de BankGiro Loterij.

28) De BankGiro Loterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.

29) De BankGiro Loterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de Actiewebsite(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer van de website wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.

30) Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet moeten worden, dan neemt de BankGiro Loterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.

31) De BankGiro Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de BankGiro Loterij in het leven roepen.

32) De BankGiro Loterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.

33) Indien de BankGiro Loterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de BankGiro Loterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de BankGiro Loterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de BankGiro Loterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.

34) Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de BankGiro Loterij, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Overmacht

35) De BankGiro Loterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. De BankGiro Loterij zal in dat geval zorg dragen voor een alternatieve prijs.

Overige informatie

36) Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de BankGiro Loterij. Het is zonder schriftelijke toestemming van de BankGiro Loterij niet toegestaan de software, de internet(Actie-)site of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

Klachtenregeling

37) Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via 088 – 020 1030 of via het contactformulier op https://www.bankgiroloterij.nl/vraag-de-klantenservice.htm De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van de BankGiro Loterij.

Toepasselijk recht

38) Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.