Actievoorwaarden Woordzoeker

Actievoorwaarden puzzeladvertenties 1 jul t/m 9 augustus 2021.

De BankGiro Loterij plaatst in verschillende (dag)bladen puzzels, waarbij mensen de oplossing van de puzzel kunnen doorbellen om kans te maken op prachtige prijzen!

Algemeen

1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie BGL Puzzeladvertenties Q3 2021 (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de BankGiro Loterij, gevestigd te Amsterdam (1077 JZ) aan de Beethovenstraat 200.

2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van de BankGiro Loterij.

3. De BankGiro Loterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

4. Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.

5. De BankGiro Loterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (Actie-)website van de BankGiro Loterij.

6. De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de BankGiro Loterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de BankGiro Loterij. Deze beslissing is bindend.

7. De deelnemer zal tijdens het telefoongesprek gevraagd worden of de BankGiro Loterij een aanbod mag doen tot deelnemen aan de BankGiro Loterij, de VriendenLoterij of de Nationale Postcode Loterij. De deelnemer ontvangt dus alleen een aanbod van de BankGiro Loterij, de VriendenLoterij of de Nationale Postcode Loterij indien hij aangeeft dit te willen.

Actie & Deelname

8. In verschillende (dag)bladen plaatst de BankGiro Loterij puzzeladvertenties. Mensen kunnen de oplossing doorbellen naar het gratis 0800-nummer zoals vermeld in de advertentie. Alle bellers maken kans op de prijzen, ook de bellers die geen aanbod willen ontvangen.

9. Deelname aan de Actie is gratis.

10. Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.

11. Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden - waarbij er in het laatste geval gedoeld wordt op (tijdelijke en vaste) medewerkers die direct dan wel indirect betrokken zijn bij (de uitvoering van) de Actie - zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.

12. Alleen mensen met een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer en met een Nederlands IP-adres kunnen deelnemen aan de Actie.

13. De Actie staat open voor zowel deelnemers als niet-deelnemers aan de BankGiro Loterij.

14. De looptijd van de Actie is van 1 juli 2021 t/m 9 augustus 2021.

15. Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. De BankGiro Loterij heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.

16. Iedere deelnemer kan slecht één maal kans maken op het prijzenpakket.

Prijzen en trekking

17. De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijzen:

Prijs Winnaars Bruto Waarde Kansspelbelasting Netto waarde
Geldprijs € 2.500,- 1 € 2.500,- € 752,- € 1.748,-
Apple iPad 10.2 32 GB t.w.v. € 389,- 2 € 778,-
(2 x € 389,-)
n.v.t. € 778,-
(2 x € 389,-)
HEMA cadeaukaart t.w.v. € 20,- 50 € 1.000,-.
(50 x € 20,-)
n.v.t. € 1.000,-.
(50 x € 20,-)
Totaal 53 € 4.278,- € 752,- € 3.526,-


De totale consumentenwaarde van het beschikbare prijzenpakket is € 3.526,00. De prijzen worden ter beschikking gesteld door de BankGiro Loterij.

18. Ten aanzien van (geld-)prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels:
- een geldprijs boven een bedrag van € 449,- wordt door de BankGiro Loterij met inhouding van de verschuldigde kansspelbelasting (30,1%) uitbetaald;
- de BankGiro Loterij neemt de kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 449,- voor eigen rekening.

19. De aanwijzing van de winnaars van de Actie vindt plaats door middel van een trekking onder alle deelnemers aan de Actie. De trekking geschiedt door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris. De trekking zal in week 33 van 2021 plaatsvinden. Er vindt één trekking plaats.

20. De winkans is ingeschat op 1 op 97 . De winkans is een voorspelling gebaseerd op vergelijkbare promotionele acties uit het verleden. Het aantal deelnemers aan de Actie bepaalt uiteindelijk de werkelijke winkans.

21. De winnaars ontvangen vóór 3 september 2021 telefonisch, schriftelijk of per e-mail bericht.

22. De uitslagen zijn vanaf 16 april 2021 terug te zien op www.bankgiroloterij.nl. Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie.

23. De deelnemer stemt door deelname aan de Actie ermee in dat het de BankGiro Loterij is toegestaan ten behoeve van de Actie algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar te maken, waaronder de aanhef, achternaam en postcode van prijswinnaars.

24. Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de BankGiro Loterij niet over de juiste en/of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer binnen een redelijke termijn na afloop van de Actie/Actieperiode niet bereikbaar is of niet reageert binnen een redelijke of de gestelde termijn, vervalt het recht op de prijs eveneens. In alle gevallen behoudt de BankGiro Loterij zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.

25. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.

26. De BankGiro Loterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.

27. Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de BankGiro Loterij hem uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. De BankGiro Loterij behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen.

28. Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd.

29. Winnaars ontvangen 6 weken na bekendmaking de gewonnen geldprijs (minus kansspelbelasting) op hun bankrekeningnummer en/of prijs thuis. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd.

30. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

31. De BankGiro Loterij stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren.

32. De BankGiro Loterij kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto’s kunne n door de BankGiro Loterij worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden. De BankGiro Loterij en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.

Privacy

33. Op de Actie is het Privacy Statement van de BankGiro Loterij van toepassing zoals gepubliceerd op www.bankgiroloterij.nl/privacy.

Aansprakelijkheid

34. De BankGiro Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van de BankGiro Loterij.

35. De BankGiro Loterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.

36. De BankGiro Loterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de voor de actie gebruikte techniek of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer hiervan wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.

37. Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet worden, dan neemt de BankGiro Loterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.

38. De BankGiro Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de BankGiro Loterij in het leven roepen.

39. De BankGiro Loterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.

40. Indien de BankGiro Loterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de BankGiro Loterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de BankGiro Loterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de BankGiro Loterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.

41. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de BankGiro Loterij, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Overmacht

42. De BankGiro Loterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. De BankGiro Loterij zal in dat geval zorg dragen voor een alternatieve prijs.

Overige informatie

43. Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de BankGiro Loterij. Het is zonder schriftelijke toestemming van de BankGiro Loterij niet toegestaan de software, de internet(Actie-)website of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

Klachtenregeling

44. Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via 088 - 020 1030 via het contactformulier op www.bankgiroloterij.nl. De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van de BankGiro Loterij.

Toepasselijk recht

45. Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.