ACTIEVOORWAARDEN LOUNGESKUTSJE

 1. BankGiro Loterij N.V. (hierna te noemen: “BankGiro Loterij”) organiseert ter promotie van de BankGiro Loterij, een social media activiteit waarbij deelnemers gevraagd worden te reageren op het Facebook bericht betreffende loungeskutsje om kans te maken op een dagje skûtsjesilen over de Friese wateren voor 2 personen op zaterdag 27 september 2014  (hierna te noemen: ‘de Actie’). BankGiro Loterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

2. Het prijzenpakket bestaat uit:
·       2 keer een arrangement voor twee personen, voor een volledig verzorgde dag skûtsjesilen over de Friese wateren op zaterdag 27 september 2014. Ter waarde van €196,32 euro per arrangement.

3. Er worden twee winnaars middels trekking aangewezen. De winkans is ingeschat op 1 op 30. De winkans is een voorspelling gebaseerd op vergelijkbare promotionele acties uit het verleden. Het aantal deelnemers aan de Actie bepaalt uiteindelijk de werkelijke winkans.

4. De winnaars worden op vrijdag 19 september 2014 via de tijdlijn van de BankGiro Loterij Facebook pagina bekend gemaakt en zullen worden gevraagd om via een privé bericht hun e-mail adres bekend te maken. Indien de winnaars binnen 12uur niet reageert door middel van een privé bericht, sturen wij één herinneringsbericht. Indien de winnaar binnen 12uur niet reageert na het herinneringsbericht, behoudt BankGiro Loterij zich het recht voor een andere deelnemer aan de actie tot winnaar middels trekking aan te wijzen. De winnaars stemmen ermee in dat zijn/haar naam en woonplaats bekend worden gemaakt op de Facebook pagina van de BankGiro Loterij. Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie.

5. De prijs is niet overdraagbaar en kan niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld. De BankGiro Loterij neemt de kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 454,- voor eigen rekening.

6. Door deelname gaat de deelnemer aan de Actie akkoord met deze Actievoorwaarden.

Vereisten voor Deelname

7. Deelname aan de Actie is voorbehouden aan Nederlandse ingezetenen van 18 jaar of ouder.

8. Deelname aan de Actie staat niet open voor: • Medewerkers van de Vrienden Loterij, Nationale Postcode Loterij en de BankGiro Loterij dan wel medewerkers van gelieerde bedrijven; • Een ieder die betrokken is bij de totstandkoming van deze Actie en/ of betrokken is bij de jurering.

Inschrijvingsprocedure

9. De Actie is gratis en gaat van start op woensdag 17 september 2014 en staat open voor deelname tot en met donderdag 18 september 2014. Op vrijdag 19 september 2014 zal de trekking plaatsvinden. BankGiro Loterij is niet aansprakelijk voor te laat ontvangen, verloren gegane of wegens technische problemen niet ontvangen inzendingen.

10. Deelname aan de Actie geschiedt door te reageren in tekst op het Facebook bericht waar de Actie in vermeld staat. Deelname is éénmalig en voorbehouden aan individuele personen, deelname met meerdere personen per inzending is niet toegestaan.

Aansprakelijkheid

11. BankGiro Loterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de Facebook pagina van de BankGiro Loterij. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer van de website wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te nemen.

12. Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of eventueel stopgezet moeten worden, dan neemt BankGiro Loterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.

13. BankGiro Loterij is niet aansprakelijk voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie (website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de BankGiro Loterij in het leven roepen.

14. BankGiro Loterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.

15. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Overmacht/fraude

16. BankGiro Loterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van de prijs in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. BankGiro Loterij zal in dat geval zorg dragen voor een alternatieve prijs.

17. BankGiro Loterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien een deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de actievoorwaarden dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.        

Persoonsgegevens

18. De deelnemer is zich ervan bewust en gaat ermee akkoord dat zijn naam-, telefoonnummer en e-mailadres en alle overige gegevens door de Deelnemer verstrekt zorgvuldig zullen worden verwerkt en enkel worden aangewend ten behoeve van de Actie.

Overig

19. Met in achtneming van het bepaalde in de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 heeft BankGiro Loterij heeft het recht zonder voorafgaande kennisgeving de Actie en/of de Actievoorwaarden (tussentijds) te wijzigen, aan te vullen of aan te passen danwel zonder opgave van reden de Actie te staken indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat BankGiro Loterij op enige wijze door de deelnemer aansprakelijk gehouden kan worden voor eventuele door hem geleden schade.

20. De ongeldigheid van één of meer bepalingen van de Actievoorwaarden laat de geldigheid van de andere bepalingen onverlet. Blijkt een bepaling ongeldig dan zal deze bepaling door BankGiro Loterij worden vervangen door een bepaling die de oude bepaling zoveel mogelijk naar aard en inhoud benadert.

21.

Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de door de BankGiro Loterij georganiseerde Actie, dan kan de deelnemer deze binnen 3 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, indienen via 0900-3001600 (50 cent per gesprek) of per post via BankGiro Loterij, Van Eeghenstraat 70, 1071 GK te Amsterdam.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

22. Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing en  geschillen hieruit voortkomend zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.