Actievoorwaarden

Algemeen:
· Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Actie  Maak kans op een reischeque (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door BankGiro Loterij, gevestigd te Amsterdam (1071 GK) aan de Van Eeghenstraat 70, hierna te noemen: ‘BankGiro Loterij'

· De Actie wordt georganiseerd ter promotie van het behoud van molens. De BankGiroLoterij steunt cultureel erfgoed door 50% van haar inleg af te dragen aan culturele doelen onder meer aan de vereniging de Hollandsche Molen.
· BankGiro Loterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
· Deelname aan de Actie houdt onvoorwaardelijke acceptatie van deze actievoorwaarden in.
· BankGiro Loterij kan te allen tijde deze algemene actievoorwaarden wijzigen. De BankGiro Loterij zal een dergelijke wijziging op haar website en/ of op de betreffende actiewebsite kenbaar maken. De ongeldigheid van één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden laat de geldigheid van de andere bepalingen onverlet. Blijkt een bepaling ongeldig dan zal deze bepaling door BankGiro Loterij worden vervangen door een bepaling die de oude bepaling zoveel mogelijk naar aard en inhoud benadert.
· De uitleg en toepassing van deze actievoorwaarden door BankGiro Loterij is voor allen bindend. In situaties waarin deze actievoorwaarden niet voorzien beslist de BankGiro Loterij en is deze beslissing bindend.

Actie & Deelname
· Deelnemers die tijdens de actieperiode bellen naar de afdeling Ledenservice van de BankGiro Loterij om hun deelname te beëindigen en tijdens dit gesprek alsnog besluiten mee te blijven spelen, maken  gratis kans op het prijzenpakket dat verloot zal worden onder deze groep deelnemers.  De kans op dit prijzenpakket is afhankelijk van het moment waarop u bent ingegaan op het aanbod mee te blijven spelen. Zie onder de paragraaf Prijzen en trekkingen de data van de vier trekkingsmomenten. 
· Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.
· Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij, Bank Giro Loterij en Vrienden Loterij), Novamedia, door de loterijen ingeschakelde derden, waaronder call centers, Direct Dialogues partijen en De Schepper Campagnes (en de door de Schepper Campagnes ingeschakelde derden), zijn uitgesloten van het winnen van de prijzen, zoals vermeld in het prijzenpakket van deze actievoorwaarden.
· De looptijd van de Actie is van 14-04-2014 tot en met 20-12-2014.
· De deelnemer maakt kans op een prijs opgenomen in het prijzenpakket van deze actievoorwaarden indien:

- de deelnemer deze actievoorwaarden en het aanbod tot verder spelen accepteert; en
- het inleggeld voor deelname aan de BankGiro Loterij voor minimaal 1 lot per trekking succesvol is geïncasseerd vanaf het moment dat de deelnemer is ingegaan op het aanbod tot doorspelen tot en met de laatste trekking van twee reischeques op 24-12-2014.

Prijzen en trekking
· De deelnemer aan de Actie kan kans maken op het volgende prijzenpakket:
Prijs                                 waarde                                    aantal

Reischeque D-reizen         € 1.250,-                      3 x 2 reischeque                     

De trekkingen vinden plaats op:

  • Trekking 1: 2 reischeques op 28-05-2014
  • Trekking 2: 2 reischeques op 30-09-2014
  • Trekking 3: 2 reischeques op 24-12-2014

De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket is € 7.500,-. De prijzen worden ter beschikking gesteld door BankGiro Loterij.

· Op (geld)prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen zal de kansspelbelasting 29% door BankGiro Loterij worden ingehouden en afgedragen. Afhankelijk van de aard van de prijs gelden de volgende regels met betrekking tot de afdracht van de kansspelbelasting:
- Een geldprijs boven een bedrag van €454,- (euro) wordt met inhouding van de verschuldigde kansspelbelasting uitbetaald.
- De kansspelbelasting over een goederenprijs met een waarde hoger dan €454,- (euro) neemt de organisator voor haar rekening.  
·  Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.
· De winnaars van de Actie worden aangewezen door middel van een trekking onder alle deelnemers van de Actie. De trekking geschiedt door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris.
· De winkans is ingeschat op 0,16%. De winkans is een voorspelling gebaseerd op vergelijkbare promotionele acties uit het verleden. Het aantal deelnemers aan deze actie bepaalt uiteindelijk de werkelijke winkans.
· De winnaars ontvangen na vier weken na de trekking bericht per telefoon , email of post.

De winnaars ontvangen uiterlijk bericht voor:

  • Trekking 1: 26-06-2014
  • Trekking 2: 21-10-2014
  • Trekking 3: 23-01-2015

· De deelnemer stemt door deelname aan de Actie ermee in dat het BankGiro Loterij is toegestaan ten behoeve van de Actie algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar te maken, waaronder de namen en woonplaatsen van prijswinnaars.
· Prijzen kunnen alleen worden uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien BankGiro Loterij niet over de juiste of volledige gegevens beschikt vervalt het recht op de prijs en valt de prijs terug aan BankGiro Loterij.
· Winnaars ontvangen 2 weken na bekendmaking hun prijs thuis. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd.
· Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
· BankGiro Loterij stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren.
· BankGiro Loterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien een deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de actievoorwaarden danwel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.        
· Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit BankGiro Loterij de deelnemer uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. Tevens behoudt BankGiro Loterij zich het recht voor om bij twijfel over leeftijd de deelnemer te verzoeken bewijs te leveren van geldige identiteitsdocumenten.  
· BankGiro Loterij kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto's kunnen door BankGiro Loterij worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden.

Privacy
· Op de Actie is het privacy statement van BankGiro Loterij van toepassing zoals hier gepubliceerd.

Aansprakelijkheid
· BankGiro Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan deze Actie en/ of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van BankGiro Loterij.
· BankGiro Loterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.
· BankGiro Loterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de Actiewebsite(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer van de website wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te nemen.
· Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of eventueel stopgezet moeten worden, dan neemt BankGiro Loterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.
· BankGiro Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor BankGiro Loterij in het leven roepen.
· BankGiro Loterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.
· Indien BankGiro Loterij aansprakelijk is jegens de deelnemer of een derde voor schade uit welke hoofde dan ook, is BankGiro Loterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan BankGiro Loterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van BankGiro Loterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.
· Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de Deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Overmacht
· BankGiro Loterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. BankGiro Loterij zal in dat geval zorg dragen voor een alternatieve prijs.

Overige informatie
· Alle (intellectuele eigendoms)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan BankGiro Loterij. Het is zonder schriftelijke toestemming van BankGiro Loterijniet  toegestaan de software, de internetsite of inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

Klachtenregeling
· Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de door de BankGiro Loterij georganiseerde Actie, dan kan de deelnemer deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan BankGiro Loterij van Eeghenstraat 70, 1071 GK Amsterdam, 0900-1300 600 (€ 0,50 per gesprek).

Toepasselijk recht
· Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.