Actievoorwaarden Wegener Puzzel actie december 2015

Algemeen

 • Deze voorwaarden (hierna te noemen: 'de Actievoorwaarden') zijn van toepassing op de Actie Wegener Puzzel (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de BankGiro Loterij, gevestigd te Amsterdam (1071 GK) aan de Van Eeghenstraat 70.
 • De Actie wordt georganiseerd ter promotie van de BankGiro Loterij.
 • De BankGiro Loterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 • Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met deze voorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.
 • De BankGiro Loterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (actie-)website van de BankGiro Loterij.
 • De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de BankGiro Loterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de BankGiro Loterij Deze beslissing is bindend.
 • De deelnemer zal tijdens het telefoongesprek gevraagd worden of de BankGiro Loterij een aanbod mag doen tot deelnemen aan de BankGiro loterij. De deelnemer ontvangt dus alleen een aanbod van de BankGiro Loterij indien hij aangeeft dit te willen.

Actie en deelname

 • De Actie heeft de naam: Wegener Puzzel
 • Deelname aan de Actie is gratis.
 • Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.
 • Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden zijn uitgesloten van het winnen van de prijzen van de Actie.
 • Alleen mensen met een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer en met een Nederlands IP-adres kunnen deelnemen aan de Actie.
 • De Actie staat open voor zowel deelnemers, als niet-deelnemers aan de BankGiro Loterij.
 • De looptijd van de Actie is van 5 decmeber 2015 tot en met 30 december 2015.
  Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid door te geven. De BankGiro Loterij het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.
 • Iedere deelnemer mag maximaal 1 keer zijn oplossing activeren.

Prijzen en trekking

 • De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijzen:
Prijsomschrijving Consument-waarde Kansspel-belasting Bruto waarde
1 x Geldprijs € 2.500,- € 1.775,- € 725,- € 2.500,-
5 x Nijntje Handdoek € 35,- € 175,- € 175,-
50 x HEMA cadeaukaart t.w.v. € 20,- € 1.000,- € 1.000,-
Totaal € 2.950,- € 725,- € 3.675,-

De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket is € 2.950,- De prijzen worden ter beschikking gesteld door de BankGiro Loterij.

 • Ten aanzien van (geld-)prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels:

  een geldprijs boven een bedrag van € 449,- wordt door de BankGiro Loterij met inhouding van de verschuldigde kansspelbelasting (29%) uitbetaald;

  de BankGiro Loterij neemt de kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 449,- voor eigen rekening.
 • Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.
 • Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd.
 • De aanwijzing van de winnaars van de Actie vindt plaats door middel van een trekking onder alle deelnemers aan de Actie. De trekking geschiedt door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris. De trekking zal op 15 januari 2016 plaatsvinden. Er vindt 1 trekking plaats.
 • De winkans is ingeschat op 1 op 85. De winkans is een voorspelling gebaseerd op vergelijkbare promotionele acties uit het verleden. Het aantal deelnemers aan de Actie bepaalt uiteindelijk de werkelijke winkans.
 • De winnaars ontvangen vóór 31 januari 2016 telefonisch bericht.
 • De uitslagen zijn vanaf 31 januari 2016 ook terug te zien op www.bankgiroloterij.nl/puzzel. Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie.
 • De deelnemer stemt door deelname aan de Actie ermee in dat het de BankGiro Loterij is toegestaan ten behoeve van de Actie algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar te maken, waaronder de naam en woonplaats van prijswinnaars.
 • Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de BankGiro Loterij niet over de juiste of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer alleen een telefoonnummer heeft opgegeven en telefonisch niet bereikbaar is, vervalt het recht op de prijs eveneens. In beide gevallen behoudt BankGiro Loterij zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.
 • Winnaars ontvangen 5 weken na bekendmaking de gewonnen geldprijs (minus kansspelbelasting) op hun bankrekeningnummer / prijs thuis. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd.
 • Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De BankGiro Loterij stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren.
 • De BankGiro Loterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, danwel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.
 • Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de BankGiro Loterij hem/haar uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd.
 • De BankGiro Loterij kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto's kunnen door de BankGiro Loterij worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden de BankGiro Loterij en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.

Privacy

 • Op de Actie is het Privacy statement van de BankGiro Loterij van toepassing zoals gepubliceerd op www.bankgiroloterij.nl

Aansprakelijkheid

 • De BankGiro Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van de BankGiro Loterij.
 • De BankGiro Loterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.
 • De BankGiro Loterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de Actiewebsite(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer van de website wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.
 • Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet moeten worden, dan neemt de BankGiro Loterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.
 • De BankGiro Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de BankGiro Loterij in het leven roepen.
 • De BankGiro Loterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.
 • Indien de BankGiro Loterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de BankGiro Loterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de BankGiro Loterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de BankGiro Loterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.
 • Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Overmacht

 • De BankGiro Loterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor.De BankGiro Loterij zal in dat geval zorg dragen voor een alternatieve prijs.

Overige informatie

 • Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de BankGiro Loterij. Het is zonder schriftelijke toestemming van de BankGiro Loterij niet toegestaan de software, de internetsite of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

Klachtenregeling

 • Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, indienen via 0900-300 1600 (50 cpg) of via het contactformulier. De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van de BankGiro Loterij.

Toepasselijk recht

 • Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.