Privacy & Cookie Statement

De Goede Doelen Loterijen verwerken persoonsgegevens en gebruiken cookies en soortgelijke technieken. In dit Privacy & Cookie Statement informeren de Goede Doelen Loterijen u over wie wij zijn, voor welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en wat verder nog van belang kan zijn om te weten. Dit Privacy & Cookie Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief printmedia, radio, televisie en internet) van de Goede Doelen Loterijen.

Dit Privacy & Cookie Statement is per onderwerp onderverdeeld en geeft informatie in verschillende lagen. Per onderwerp ziet u eerst een samenvatting op hoofdlijnen. Wanneer u meer gedetailleerde informatie wenst over een onderwerp, dan vindt u die via de link 'meer details'.

De Goede Doelen Loterijen streven er naar op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om te gaan en te handelen binnen de grenzen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Telecommunicatiewet (Tw) en de relevante codes van de DDMA (Nederlandse branchevereniging voor marketing) en Stichting Reclame Code (SRC).

Wie zijn de Goede Doelen Loterijen?

De Nationale Postcode Loterij N.V., de BankGiro Loterij N.V. en de Vriendenloterij N.V. worden samen de 'Goede Doelen Loterijen' genoemd. De Goede Doelen Loterijen zijn ieder voor zich verantwoordelijk voor de naleving van de Wbp. De Goede Doelen Loterijen voeren afzonderlijke deelnemeradministraties. Voor analyse- en marketingdoeleinden voeren de Goede Doelen Loterijen één gezamenlijke administratie. De Goede Doelen Loterijen zijn allen gevestigd aan de Van Eeghenstraat 70, 1071 GK Amsterdam.

Meer details>

Verantwoordelijke
De Nationale Postcode Loterij N.V., de BankGiro Loterij N.V. en de VriendenLoterij N.V. zijn ieder voor zich verantwoordelijke in de zin van de Wbp. De VriendenLoterij N.V. is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens de VriendenLoterij, waaronder www.vriendenloterij.nl, de BankGiro Loterij N.V. is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerkingen van de BankGiro Loterij, waaronder www.bankgiroloterij.nl en de Nationale Postcode Loterij N.V. is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerkingen van de Nationale Postcode Loterij, waaronder www.postcodeloterij.nl.

De Nationale Postcode Loterij N.V. is daarnaast ook (mede-)verantwoordelijke voor persoonsgegevens die worden verzameld via www.werkendoejebij.nl, www.greenchallenge.info en www.miljoenenjacht.nl. De BankGiro Loterij N.V. is (mede-)verantwoordelijke voor www.museumprijs.nl en www.molenprijs.nl.

De Goede Doelen Loterijen hebben hun verwerkingen gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder meldingsnummer 1320994.

Voor welke doeleinden verwerken de Goede Doelen Loterijen uw persoonsgegevens?

De Goede Doelen Loterijen verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de deelnemeradministratie, de uitvoering van loterijen, toegevoegde spellen en andere acties, het incasseren van inleggelden en uitbetalen van prijzen en cadeaus, de klantenservice, de website, joint promotions, persoonlijke marketing, om te voldoen aan wettelijke verplichting en fraudeonderzoek.

Meer details>

  De Goede Doelen Loterijen verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, namelijk het:

  • voeren van een deelnemeradministratie en het uitvoeren van loterijen, toegevoegde spellen en andere (promotionele) acties verband houdende met de bedrijfsvoering van de Goede Doelen Loterijen;
  • incasseren van inleggelden, uitbetalen van prijzen en verstrekken van cadeaus;
  • aanbieden van ondersteuning en dienstverlening via de klantenservice;
  • houden en ontwikkelen van functionele en persoonlijk afgestemde websites en apps,
  • controleren en testen van uitingen en de websites,
  • maken van koppelingen met social media,
  • aanbieden van joint promotion met partners
  • aanbieden van een persoonlijk online account;
  • het verzenden van uitslagen, aanbiedingen, nieuwsbrieven en overige informatie inzake doelstellingen van de Goede Doelen Loterijen;
  • het doen van gepersonaliseerde marketing, segmentatie en optimaliseren van marketingboodschappen en -kanalen door het verzamelen, combineren, analyseren en gebruiken van (persoons)gegevens van (potentiële en oud)deelnemers ten behoeve van de Goede Doelen Loterijen;
  • het registreren van uw marketingvoorkeuren;
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • het voorkomen, onderzoeken en tegengaan van klachten, (vermoedens van) fraude en handelingen in strijd met de (deelnemers)reglementen en actievoorwaarden en het verdedigen van de rechtspositie van de Goede Doelen Loterijen.

  Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, zullen de Goede Doelen Loterijen persoonsgegevens niet verwerken, waaronder aan derden verstrekken, zonder uw voorafgaande toestemming.

  Joint Promotion
  De Goede Doelen Loterijen kunnen met andere partijen gezamenlijk promotionele acties (joint promotions) organiseren. Zo kan bijvoorbeeld een van de Goede Doelen Loterijen samen met een derde partij een online prijsvraag aanbieden. Indien u deelneemt aan een joint promotion worden persoonsgegevens verwerkt (bijvoorbeeld uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer). De partijen die de joint promotion aanbieden zijn zelfstandig verantwoordelijk(e) voor de doeleinden waarvoor en de manier waarop zij deze persoonsgegevens verwerken. Voor zover het de Goede Doelen Loterijen betreft, is dit Privacy Statement daarop van toepassing.

  Persoonsgegevens die worden verkregen via joint promotions worden door de Goede Doelen Loterijen gebruikt om de betreffende actie uit te voeren. Daarnaast worden persoonsgegevens gebruikt om u te benaderen voor commerciële doeleinden. Persoonsgegevens worden gebruikt, totdat u aangeeft niet langer (via een bepaald kanaal) te willen worden benaderd. In dat geval zullen de noodzakelijke gegevens in een 'verzetsbestand' worden opgenomen en de overige persoonsgegevens niet langer worden gebruikt.

  Cookies
  Zie verder onder het thema ‘Cookies’.

  Welke persoonsgegevens verzamelen de Goede Doelen Loterijen?

  De Goede Doelen Loterijen verzamelen verschillende categorieën persoonsgegevens:

  • personalia en betalingsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer, telefoonnummer, e-mailadres);
  • deelnamedetails (bijvoorbeeld de voicelog van het gesprek waarin u aangeeft met hoeveel loten u gaat deelnemen);
  • marketingvoorkeuren (bijvoorbeeld of u zich heeft aan- of afgemeld voor e-mailaanbiedingen);
  • deelnamegedrag (bijvoorbeeld met hoeveel loten u in het verleden heeft deelgenomen en of u aan acties en joint promotions heeft deelgenomen);
  • interactiegegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, cookie ID’s, surfgedrag, gebruik van social media, locatiegegevens en gebruik van uw (VIP) kaart of contact met de klantenservice) .

  De Goede Doelen Loterijen verzamelen (persoons)gegevens bij u, maar ook via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

  Meer details>

  Persoonsgegevens
  De Goede Doelen Loterijen verzamelen en gebruiken diverse categorieën persoonsgegevens.

  Deelname
  Wanneer u deelnemer wordt van een Goede Doelen Loterij of meedoet aan een promotioneel kansspel of een ander spel, onthouden we uw naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens en de eventuele opt-in die u opgeeft. Als bestaande deelnemer kunt u met een wachtwoord een persoonlijk online account maken bij de Goede Doelen Loterijen. Uw account bevat alleen door u verstrekte gegevens. 

  Klantenservice
  Wanneer u contact opneemt met de klantenservice kan het gesprek worden opgenomen. Van deelnemers wordt een notitie van het gesprek opgeslagen.

  Deelname en interactiegegevens
  Wanneer u onze websites gebruikt verzamelen de Goede Doelen Loterijen (een deel van) uw IP-adres, type browser, besturingssysteem en applicatieversie, taalinstellingen, de pagina via welke u naar onze website bent gekomen en de pagina’s van onze website die u heeft bezocht. Ook verzamelen de Goede Doelen Loterijen informatie over de respons op e-mailberichten. Als u onze website via een mobiel apparaat bezoekt, verzamelen we ook informatie over het merk van uw mobiele apparaat en andere specifieke kenmerken van het apparaat. De Goede Doelen Loterijen kunnen ook persoonsgegevens ontvangen over uw bezoek aan joint promotion- of campagnewebsites, of aan websites van partners of derden, nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven. 

  Social media
  Door in te loggen of mee te spelen met een promotioneel kansspel, campagne of spelletje  van de Goede Doelen Loterijen op social media, door informatie van een Goede Doelen Loterij-pagina te delen via uw social media account of door op uw persoonlijke account in te loggen met uw social media account kunnen we, na uw toestemming, bepaalde persoonsgegevens van u ontvangen. U kunt deze toestemming beheren in uw social media-account.

  Externe bronnen
  De Goede Doelen Loterijen verzamelen niet alleen informatie bij u zelf, maar kopen ook extern persoonsgegevens in bij leveranciers in overeenstemming met de wet. 

  Hoe zetten de Goede Doelen Loterijen profilering in?

  De Goede Doelen Loterijen hebben een gezamenlijke marketingadministratie. Persoonsgegevens van (potentiële en oud)deelnemers van één van de Goede Doelen Loterijen zijn inzichtelijk voor en kunnen voor marketing-, segmentatie- en profieldoeleinden worden gebruikt door de andere Goede Doelen Loterijen. De Goede Doelen Loterijen streven er naar u zo relevant en persoonlijk mogelijk te benaderen. Om dat mogelijk te maken, koppelen, combineren en analyseren de Goede Doelen Loterijen beschikbare (persoons)gegevens om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, advertenties, informatie, momenten en kanalen te bepalen en de contactdruk te beperken. Dit kan ook door het combineren van en met data afkomstig uit verschillende cookies. Zo kan Google Analytics data gebruikt worden in combinatie met de data verzameld via andere cookies zoals Relay42. Soms maken de Goede Doelen Loterijen daarbij ook gebruik van externe bronnen. Er worden geen bijzondere (gevoelige) persoonsgegevens in profielen verwerkt. Er worden passende beveiligingsmaatregelen getroffen.

  Meer details>

  Voor profileringsdoeleinden kunnen de volgende (persoons)gegevens, in wisselende samenstellingen, worden gecombineerd, geanalyseerd en gesegmenteerd:

  • Demografische gegevens: algemene gegevens die de Goede Doelen Loterijen inkopen bij andere bedrijven. Het gaat hier niet om persoonsgegevens, maar bijvoorbeeld om gegevens op wijkniveau. Wanneer demografische gegevens worden gekoppeld aan een individu, kunnen het wel persoonsgegevens worden.
  • Transactiegegevens: persoonsgegevens die volgen uit transacties tussen de Goede Doelen Loterijen en u. Denk hierbij aan gegevens of u deelnemer bent van de Goede Doelen Loterijen, het aantal loten dat u heeft afgenomen en met welk adres of welke adressen u mee speelt of heeft meegespeeld. Bij gebruik van de BGL VIP-kaart kunnen de locatie en datum waarop u de BGL VIP-kaart hebt gebruikt worden verwerkt. Hieronder vallen ook de cadeaus die u uitkiest in de webshops en of u al dan niet gebruik heeft gemaakt van een gewonnen tegoed(kaart), zoals voor acties als DoeMaarLekkerDuurzaam of een joint promotion partner.
  • Interactiegegevens: persoonsgegevens die volgen uit contact tussen de Goede Doelen Loterijen en u. Bijvoorbeeld welke websites en apps u heeft gebruikt, met wat voor soort devices u dit doet en andere cookies identifiers. Dit geldt ook voor offline interacties en betreft ook gegevens over hoe vaak er contact is tussen de Goede Doelen Loterijen en u.
  • Gedragsgegevens: persoonsgegevens die de Goede Doelen Loterijen verwerken over uw gedrag, zoals uw voorkeuren, mening, wensen en behoeften. Deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld afleiden uit uw surfgedrag op onze websites of apps of doordat u een koppeling hebt gemaakt met een social media-account. Maar ook via gevoerde inbound telefoongesprekken en e-mail contact met onze Ledenservice. Informatie via trackingcookies verzamelen en gebruiken de Goede Doelen Loterijen (of hierboven de afkorten benoemen) alleen met uw toestemming.

  Wanneer u liever geen op u afgestemde marketing ontvangt, kunt u dat doorgeven door uw marketingvoorkeuren aan te passen, of door het cookie van Relay42DMP via uw browser te blokkeren. Wilt u een inzage, correctie- of ander verzoek indienen bij de Goede Doelen Loterijen, dan kan dat via onderstaande contactopties.

  Ook maken wij gebruik van Facebook Custom Audiences. Middels Facebook Custom Audiences, kunnen er aan u op Facebook (mits u gebruik maakt van Facebook) gepersonaliseerde advertenties getoond worden. Gegevens worden altijd gehasht naar Facebook verzonden om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen, en er wordt nooit meer verzonden dan een e-mailadres.
   
  Mocht u niet willen dat gepersonaliseerde advertenties middels Facebook Custom Audiences worden getoond, dan kunt u zich hiervoor eenvoudig afmelden door telefonisch of per post contact op te nemen met de klantenservice van de Goede Doelen Loterijen. Let op: het is altijd mogelijk dat er na afmelding nog advertenties van de Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij of de VriendenLoterij  op Facebook getoond worden, echter zijn dit dan geen gepersonaliseerde advertenties.

   

  Welke cookies plaatsen de Goede Doelen Loterijen?

  De Goede Doelen Loterijen gebruiken cookies en soortgelijke technieken waarmee (persoons)gegevens voor verschillende doeleinden worden verwerkt. Wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven, worden cookies en soortgelijke technieken gebruikt voor het bieden van extra functionaliteit (zoals voor het gebruik van social media), het uitvoeren van (marketing)analyses en het doen van gepersonaliseerde marketing.

  De Goede Doelen Loterijen plaatsen ook cookies voor technische, functionele en zuivere analytische doeleinden. Voor het plaatsen van deze cookies is geen toestemming nodig, omdat deze geen of geringe invloed hebben op uw privacy.

  Meer details>

  Wat zijn cookies?
  De websites van de Goede Doelen Loterijen gebruiken cookies en soortgelijke technieken (hierna kortweg ‘cookies’). Hiermee worden via uw browser (persoons)gegevens verzameld, opgeslagen en/of gedeeld.  De Goede Doelen Loterijen gebruiken de volgende cookies.

  Cookies die altijd mogen worden geplaatst
  Bepaalde cookies zijn technisch noodzakelijk om onze websites minimaal operationeel te maken, zoals een inlog-cookie, of functioneel, bijvoorbeeld om de door u opgegeven instellingen of voorkeuren te onthouden. Daarnaast plaatsen Goede Doelen Loterijen cookies die strikt noodzakelijke informatie verzamelen om de kwaliteit en effectiviteit van de website te kunnen beoordelen. Dergelijke cookies mogen zonder toestemming worden geplaatst. Zo is voor het gebruik van Google Analytics met Google een bewerkersovereenkomst gesloten, worden de laatste 8 cijfers van uw IP-adres gemaskeerd en worden geen persoonsgegevens gedeeld met Google.

  Cookies die worden geplaatst na uw toestemming
  Andere cookies plaatsen en gebruiken we pas nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Deze toestemming geeft u door gebruik te maken van onze website. Onderaan de pagina vindt u een overzicht van alle cookies.

  Hoe u zich kunt verzetten tegen cookies?
  U kunt uw browser zo instellen dat deze op een vooraf bepaalde manier met cookies omgaat. Bijvoorbeeld dat nooit cookies worden geaccepteerd, of geen cookies worden geaccepteerd vanuit andere domeinen dan die van de website die u op dat moment bezoekt. Dit heeft mogelijk wel consequenties voor uw gebruiksmogelijkheden of ervaring van de website.  

  Indien u zich (alleen) wilt verzetten tegen de analytische cookies van Google Analytics, kunt u dit in uw browser instellen door hier te klikken (deze functionaliteit werkt niet op mobiele apparaten).

  Wanneer u liever geen cookies wenst, kunt u voor al uw vragen en verzoeken terecht bij de klantenservice.

  Social media cookies en andere cookies van derden
  De Goede Doelen Loterijen maken ook gebruik van cookies om de inhoud van haar websites te (laten) delen via social media. Ook voor deze cookies vragen we toestemming. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen. De Goede Doelen Loterijen hebben daar geen invloed op.

  Op de cookies en persoonsgegevens die door derden worden verwerkt, zijn de Privacy & Cookie Statements van de betreffende derden van toepassing.

  Hoe zorgen de Goede Doelen Loterijen voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

  De Goede Doelen Loterijen gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. We delen persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy & Cookie Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd en zorgvuldig gebeurt.

  Meer details>

  Vertrouwelijkheid en beveiliging
  De Goede Doelen Loterijen nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden. We hanteren de ISO 27000-norm, ook wel bekend als de ’Code informatiebeveiliging’. Gevoelige gegevens worden via internet altijd versleuteld verstuurd. Alleen personen die voor de goede uitoefening van hun werkzaamheden toegang tot persoonsgegevens nodig hebben, kunnen persoonsgegevens raadplegen.

  Gegevensdeling met derden
  Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd,  verkocht of op andere wijze gedeeld met  of verstrekt aan derden, met uitzondering van joint promotion partners. De Goede Doelen Loterijen delen persoonsgegevens wanneer zij daartoe verplicht zijn op grond van een wettelijke plicht, bijvoorbeeld een vordering van de politie of een beslagrekest. Ook zullen we (persoons)gegevens delen met derden, wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u tijdens het gebruik van één van de websites van de Goede Doelen Loterijen er voor kiest om een bericht via uw social media account te delen of wanneer u er voor kiest om via Facebook in te loggen op uw persoonlijke pagina bij de Goed Doelen Loterijen. 

  Verder verwerken de Goede Doelen Loterijen persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties of wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering);.

  Bewerkers
  In opdracht van de Goede Doelen Loterijen kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. De Goede Doelen Loterijen maken afspraken  met bewerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd, bijvoorbeeld in zogeheten ‘bewerkersovereenkomsten’.

  Buiten de hierboven genoemde gevallen, zullen de Goede Doelen Loterijen persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken wanneer dat in overeenstemming is met de Wbp.

  Hoe kunt u uw reclamevoorkeuren doorgeven aan de Goede Doelen Loterijen?

  U kunt zelf bepalen of en via welke kanalen u door (één van) de Goede Doelen Loterijen benaderd wilt worden.

  Meer details>

  Reclamevoorkeuren
  De Goede Doelen Loterijen willen u op zo relevant mogelijke wijze te benaderen. U kunt uw reclamevoorkeuren per Goede Doelen Loterij instellen. 

  Marketing- en reclamevoorkeuren instellen
  Wanneer u liever geen reclame per geadresseerde post, telefoon of e-mail wilt ontvangen, kunt u uw voorkeuren instellen per Goede Doelen Loterij via onderstaande links:

  https://www.postcodeloterij.nl/informatievoorkeur

  https://www.vriendenloterij.nl/informatievoorkeur.htm

  https://www.bankgiroloterij.nl/klantenservice/uitschrijven.htm

   Hoe kunt u contact opnemen met de Goede Doelen Loterijen?

   Voor vragen of verzoeken kunt u telefonisch of per post contact opnemen met de klantenservice van de Goede Doelen Loterijen.

   Meer details>

    Contact
    De klantenservice is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur:

    • Nationale Postcode Loterij: per post aan Antwoordnummer 17960, 1000 WR Amsterdam. Telefoon 088 – 020 1010  (normaal tarief);
    • BankGiro Loterij: per post aan  Antwoordnummer 47546, 1070 WD Amsterdam. Telefoon 088 – 020 1030  (normaal
     tarief);
    • VriendenLoterij: per post aan Antwoordnummer 116, 1100 WC Amsterdam. Telefoon 088 – 020 1020  (normaal
     tarief);

    U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens. De Goede Doelen Loterijen zijn, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van uw onjuiste of verouderde informatie.

    Inzage en correctie
    U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan de betreffende Goede Doelen Loterij. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van artikel 35 Wet bescherming persoonsgegevens. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatie nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. U vindt de contactgegevens hierboven.

    Verzet
    U heeft het  recht zicht te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor commerciële uitingen. Wanneer u aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd,  zullen wij u met de vereiste gegevens opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden  uw overige persoonsgegevens niet langer worden gebruikt voor deze doeleinden.

    Wanneer is dit Privacy & Cookie Statement voor het laatst gewijzigd?
    De Goede Doelen Loterijen behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. Wij raden u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. U vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze paragraaf.
    Dit Privacy& Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd op: 9 mei 2018 09:32

    Cookies

    Cookie Naam Functie Tijd dat cookie bewaard wordt
    Goede Doelen Loterijen _stCookieTest, NS_COOKIETEST en NS_SESSION Technisch noodzakelijke cookie die controleert of uw computer cookies accepteert. Tot einde bezoek aan de site
    JSESSION ID Technisch noodzakelijke cookie die het unieke ID van de internetsessie bevat en bijvoorbeeld zorgt dat de gekozen weergave tijdens het bezoek wordt onthouden. Tot sluiten browser
    ServerID Technisch noodzakelijke cookie die zorgt dat dezelfde sessie steeds via dezelfde server wordt geladen. Tot sluiten browser
    gdl_segment Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem). Tot einde sessie
    gdl_str Gebruik wordt gemaakt van een verkeersverdeler. Cookie zorgt er voor dat bezoeker die terugkeert dezelfde versie van de website te zien krijgt als bij het eerste bezoek. In de cookie wordt de testversie opgeslagen. 2 jaar
    lastSub Analytische cookie die vastlegt wanneer een formulier verstuurd wordt op de website en op welke pagina dit formulier is ingevuld Tot einde sessie.
    pUtm Analytische cookie om het herkomstkanaal van de lotverkoop te kunnen meten. 1 uur
    Measureworks RT Analytische cookie die meet hoe lang het duurt om onderdelen van de website te laden Max 3 maanden
    Relay42 _svs Technisch noodzakelijke cookie voor tag management en cookie-toestemming 2 jaar
    Sitestat C1 en S1 Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem). 5 jaar
    Google Analytics __utma Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem). 2 jaar
    __utmb Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem). Half uur
    __utmc Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem). Tot sluiten browser
    __utmz Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem). 6 maanden
    _ga Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem). 2 jaar
    _gac Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem). 2 jaar
    _gcl_aw Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem). 2 jaar
    _gcl_dc Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem). 2 jaar
    Hotjar _hjUserId Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem). 1 jaar
    Google Webmaster Tools WMC, PREF Functionele cookies die Google Maps gebruikt, bijvoorbeeld om inzoomen mogelijk te maken 2 jaar
    VriendenLoterij smartbanner-closed en smartbanner-installed bepalen of een smartbanner wel of niet wordt getoond 1 dag
    Formisimo ltd Nudgr Technisch noodzakelijke cookie waarbij gebruik wordt gemaakt van een random gegenereerd ID om eenzelfde bezoeker te kunnen herkennen 10 jaar
    Cookies die geplaatst worden na toestemming:
    Daisycon PHPSESSID, pdc, si_CAMPAGNEID, Campagne_ID bijv. 5173, LNT_reset Cookies die inzichtelijk maken welke door Daisycon ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartners afgerekend. Max 100 dagen
    Doubleclick _drt_, id Cookies die inzichtelijk maken welke door Doubleclick ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartners afgerekend. 2 jaar
    Marktplaats id Cookie dat inzichtelijk maakt welke door Marktplaats ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Max 1 jaar
    Weborama AFFICHE_W, wousq, wousq_sess Cookies die inzichtelijk maken welke door Weborama ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartners afgerekend. Max 1 jaar
    DMA/Hottrafic Hotbeacon Cookie dat inzichtelijk maakt welke door DMA ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartners afgerekend. Max 1 jaar
    Google Adwords NID, HSID, SSID, APISID, SAPISID Cookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Max 1 jaar
    DBM Id Cookie dat inzichtelijk maakt welke door DBM ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. 18 maanden
    Postcodeloterij Affiliate Cookie dat inzichtelijk maakt welke door de Postcodeloterij ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Max. 2 jaar
    Bankgiroloterij Affiliate Cookie dat inzichtelijk maakt welke door de Bankgiroloterij ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Max. 2 jaar
    Vriendenloterij Affiliate Cookie dat inzichtelijk maakt welke door de Vriendenloterij ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Max. 2 jaar
    Facebook Act, c_user, csm, fr, lu, s, presence, p, xs Cookies die inzichtelijk maken welke door Facebook ingezette media effectief is en door deze cookies kunt u op websites die u bezoekt, nadat u op de websites van de loterijen bent geweest, advertenties van de Goede Doelen Loterijen te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting). Max 1 jaar
    Usabilla Usabilla_live Deze cookie registreert of we u een enquête hebben getoond, zodat u die niet meerdere keren te zien krijgt. 90 dagen
    campaign_complete Usabilla controleert of deze cookie op uw apparaat bestaat. Wanneer dat het geval is wordt geen nieuwe enquête getoond. 30 dagen
    Bing MUID, MR Door deze cookies kunt u op websites die u bezoekt, nadat u op de websites van de loterijen bent geweest, advertenties van de Goede Doelen Loterijen te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting). Max. 2 jaar
    Google Doubleclick ID Door deze cookies kunt u op websites die u bezoekt, nadat u op de websites van de loterijen bent geweest, advertenties van de Goede Doelen Loterijen te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting Max 1 jaar
    DBM Id Door deze cookies kunt u op websites die u bezoekt, nadat u op de websites van de loterijen bent geweest, advertenties van de Goede Doelen Loterijen te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting). 18 maanden
    AdLantic Online Advertising C532, uid, rh ac pcl ac, fpjsr1 Door deze cookies kunt u op websites die u bezoekt, nadat u op de websites van de loterijen bent geweest, advertenties van de Goede Doelen Loterijen te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting). Max. 1 jaar
    Twitter Guest_id Door deze cookies kunt u bij (het afnemen van) diensten van Twitter, nadat u op de websites van de Goede Doelen Loterijen bent geweest, advertenties van de Goede Doelen Loterijen te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting). Max. 90 dagen
    MediaXplain FlexTrack Door deze cookie kan het surfgedrag van panelleden van SSI, Toluna en GMI-Lightspeed, die daarvoor toestemming hebben gegeven aan een of meer van deze partijen, worden gevolgd met info over IP Adres, Useragent, Reference URL, PanelID, Trackkey-ID. 1 jaar
    BankGiro Loterij BGLVip_favo_articles ,BGLVip_last_articles Functionele cookie die de laatst bekeken artikelen en de favorieten onthoudt. 6 maanden
    Mobile Professionals (geen) Cookie die analyseert welke door Mobile Professionals ingezette advertentieruimte effectief is. Op basis hiervan wordt de kwaliteit van de media-inkoop afgestemd. Sessie
    Relay42 _svlet Functionele cookie die wordt gebruikt om te bepalen of een bezoek een nieuwe sessie is Tot einde bezoek aan de site
    _svvt Functionele cookie die wordt gebruikt om te bepalen of een bezoek een nieuwe sessie is in combinatie met de naam van een eventuele impression beacon Tot einde bezoek aan de site
    _svtri Cookie die de koppeling maakt tussen het profiel (anoniem) 2 jaar
    _svtri Cookie die eventuele tracking on-site anoniem toegevoegd aan het profiel van de bezoeker 2 jaar
    _svtri Cookie die het mogelijk maakt off-site bezoekers te targetten met bijvoorbeeld een display campagne 2 jaar
    Yieldr tuuid Cookie met een unieke gebruikers-ID op basis waarvan Yieldr kan herinneren welke banners je hebt gezien en of je de websites van de Goede Doelen Loterijen hebt bezocht. Yieldr gebruikt deze gegevens alleen om voor de Goede Doelen Loterijen te bepalen wanneer en hoe vaak jou een bepaalde banner wordt getoond. 5 jaar
    uf Cookie die registeert hoeveel Yieldr banners je hebt gezien. 30 dagen
    ipcc Cookie die registreert hoe veel bezoekers op de Yieldr banners klikken. 30 dagen
    ipvc Cookie die bijhoudt welke banners je al hebt gezien om te voorkomen dat je steeds dezelfde banner ziet. 30 dagen
    synced Cookie die het mogelijk maakt om verschillende online advertentie aanbieders te gebruiken. 30 dagen
    Powerlinks pl_user_id Cookie die inzichtelijk maakt welke door Powerlinks ingezette media effectief is en door deze cookie kunt u op websites die u bezoekt, nadat u op de website van een van de Goede Doelen Loterijen bent geweest, advertenties van de Goede Doelen Loterijen te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting). 1 jaar
    powerlinks-opt-out Cookie die registreert welke bezoekers een opt-out geven voor banners van Powerlink. 10 jaar
    powerlinks-userid Cookie dat inzichtelijk maakt welke door Powerlinks ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. 1 jaar
    PHPSESSION Cookie die bijhoudt welke banners je al hebt gezien om te voorkomen dat je steeds dezelfde banner ziet. 30 dagen
    Adform ASP ‘uid’ set by .adform.net ‘cid’ set by track.adform.net Cookie dat inzichtelijk maakt welke via Adform ingezette media effectief is en door deze cookies kunt u op websites die u bezoekt, nadat u op de websites van de loterijen bent geweest, advertenties van de Goede Doelen Loterijen te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting). 60 dagen

    Contact

    BankGiro Loterij
    Van Eeghenstraat 70
    1071 GK 
    Amsterdam
    Tel: 088- 020 1030