ANBI Informatie

De BankGiro Loterij werft fondsen om instellingen te steunen die zich inzetten voor cultuur in Nederland. De helft van de opbrengst is bestemd voor het goede doel. De BankGiro Loterij N.V. maakt tezamen met de andere goede doelen loterijen Nationale Postcode Loterij N.V. en VriendenLoterij N.V. deel uit van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. (fiscaal nummer 8134.63.464), waarvan de Stichting Aandelen Nationale Goede Doelen Loterijen 100% aandeelhouder is. Deze loterijen zijn ideële organisaties die ernaar streven om de samenleving verder te brengen en te optimaliseren op diverse terreinen.

Onze organisaties zijn door de Belastingdienst voorzien van de status: algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een onderneming verkrijgt de ANBI status als zij aan strikte voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld het werken zonder winstoogmerk en de eis dat een instelling zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen belang. Een andere voorwaarde is dat een ANBI bepaalde informatie openbaar maakt, waaraan wij met deze tekst voldoen. Hieronder volgt meer informatie met zo nodig een verwijzing naar nadere toelichting.

De BankGiro Loterij N.V. (fiscaal nummer 8134.63.580) is gevestigd aan de Beethovenstraat 200, 1077 JZ te Amsterdam, Nederland. De structuur van de organisatie van de BankGiro Loterij N.V. en de samenstelling van de directie vindt u hier. Op de directie wordt toegezien door de raad van commissarissen van de holding. De Raad van Commissarissen komt 4 à 5 keer per jaar bijeen. Voor de werkwijze en de samenstelling van de raad van commissarissen zie Corporate Governance Code.

De wijze van beloning van de raad van commissarissen is opgenomen in de jaarrekening van de BankGiro Loterij N.V. (KvK Amsterdam, dossiernummer 41126590), voor directie en werknemers wordt geen cao gevolgd. Voor het personeel is een eigen salarisregeling van toepassing. Afhankelijk van functie, prestaties en senioriteit wordt het salaris vastgesteld op basis van de gehanteerde salarisschalen. Periodiek wordt het salarisbeleid getoetst aan externe gegevens.

Download het financieel verslag (PDF)

Het jaarverslag van de BankGiro Loterij N.V. bevat een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording van de BankGiro Loterij N.V.. De gedeponeerde geconsolideerde jaarrekening is op te vragen bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. (nr 34208105). Voor de Stichting Aandelen Nationale Goede Doelen Loterijen (fiscaal nummer 8134.63.439) geldt geen deponeringsplicht, het door de accountant goedgekeurde verslag van de stichting treft u hier aan.

Een uitgebreide toelichting op het werk van de BankGiro Loterij N.V. kunt u hier vinden.

logo ANBI