Regelgeving en toezicht

Er zijn verschillende regelgevende en controlerende organen en instrumenten die een rol spelen.

Kansspelautoriteit 

Per 1 april 2012 is het College van toezicht op de kansspelen vervangen door de Kansspelautoriteit (Ksa). Het takenpakket van de Ksa is uitgebreider dan dat van het College van Toezicht het geval was. Hieronder staan de belangrijkste taken opgesomd: 

  • verlenen van kansspelvergunningen
  • toezien op naleving wet- en regelgeving en de vergunningsvoorwaarden
  • optreden tegen overtredingen van de Wet op de kansspelen of vergunningsvoorwaarden, mede door het opleggen van sancties
  • voorlichting geven over kansspelen en de mogelijke gevaren ervan
  • coördineren van activiteiten ten aanzien van verslavingspreventie.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie blijft verantwoordelijk voor het algemene kansspelbeleid. Voor meer informatie verwijzen wij naar www.kansspelautoriteit.nl.

Wet op de Kansspelen (WoK)

De WoK is het juridische kader waarbinnen de kansspelvergunninghouders werken. U kunt de wet hier nalezen.

Zelfregulering

De BankGiro Loterij volgt de Gedrags- en de Reclamecode voor kansspelaanbieders.


De zorgplicht (artikel 4a WoK) en de BankGiro Loterij 

Zo geeft de BankGiro Loterij invulling aan de op haar rustende wettelijke zorgplicht.


Financieel Reglement

Welk financieel reglement hanteert de BankGiro Loterij? Download de PDF over de toekenningen aan de culturele organisaties van de BankGiro Loterij voor meer informatie.


Vergunning en statuten BankGiro Loterij

In onderstaande documenten vindt u meer informatie over de uitgangspunten en procedure van ons toewijzingsbeleid.

Toewijzingsbeleid 

Toekenningen Goede Doelen Loterijen (PDF)

Corporate Governance

De Goede Doelen loterijen volgen (voor zover van toepassing) de Corporate Governance Code, zoals opgesteld door de commissie Tabaksblat.

Inkoopvoorwaarden en code of conduct

Welke inkoopvoorwaarden en code of conduct hanteren we? Bekijk de inkoopvoorwaarden en code of conduct.

Responsible Disclosure

Heeft u een (technische) kwetsbaarheid gevonden bij de GDL of een van haar leveranciers. Dan vindt u hier onze Responsible Disclosure.

Trekkingsprocedure

Hoe is het toezicht op een trekking geregeld? 
Bekijk de procesuitvoering van de trekking:


Toelichting bel-me-niet register

Bij de BankGiro Loterij nemen we het Bel-me-niet Register uiteraard serieus en in acht. Lees hier meer over het bel-me-niet register.

Responsible Play