Governance Holding Nationale Goede Doelen Loterijen en Novamedia

Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en VriendenLoterij

De Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij) zijn opgericht om fondsen te werven voor goede doelen: minimaal 40 procent van de opbrengst is bestemd voor maatschappelijke organisaties. Dankzij de deelnemers kunnen zij werken aan een groene, rechtvaardige samenleving waaraan iedereen kan meedoen, met een bloeiende culturele sector.

De aandelen van Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. zijn in het bezit van haar enig aandeelhouder Stichting Aandelen Nationale Goede Doelen Loterijen. Er wordt geen dividend uitgekeerd aan deze Stichting. Zowel de Goede Doelen Loterijen, de Holding en de Stichting hebben een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). De statuten van deze ondernemingen kunnen alleen gewijzigd worden indien de staatssecretaris van het Ministerie van Veiligheid en Justitie daarmee instemt.

De bestuurs- en managementstructuur is voor de drie loterijen dezelfde. De directie wordt benoemd door de Raad van Commissarissen en is belast met het bestuur van de vennootschappen. Lees meer over de directie.

Organogrammetje.jpg

Goede Doelen Loterijen en Novamedia

Novamedia is de bedenker en eigenaar van (en investeerder in) loterijformats en merken waar wereldwijd succesvol loterijen mee worden opgezet die fondsen werven voor goede doelen. De directievoering van de Holding en de Goede Doelen Loterijen vindt plaats door Novamedia, de directie bestaat uit dezelfde leden als die in de Raad van Bestuur van Novamedia zitten. De directie stuurt het team aan van de drie managing directors, die de dagelijkse leiding hebben over de loterijen. De Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en VriendenLoterij) hebben met Novamedia een management- en licentieovereenkomst afgesloten voor de directievoering van de Goede Doelen Loterijen, alsmede het gebruik van de drie loterij formats en de daarbij behorende merken om zo zoveel mogelijk fondsen te werven.

N4797_D_Organigram_GoedeDoelenLoterijen_Novamedia_05.png

De Postcode Loterij, BankGiro Loterij en VriendenLoterij hebben een licentie- en managementovereenkomst afgesloten met Novamedia voor het gebruik van loterijformat en –merk.

Voor het gebruik door de loterijen van de loterijformats en de bijbehorende merken en voor de directievoering door Novamedia betalen de loterijen aan Novamedia een vergoeding. Het grootste deel betreft de licentievergoeding voor het gebruik van de loterijformats en merken, 2,2% van de inleg van de loterijen.

De licentievergoeding is in 2014 door KPMG “aan de lage kant” beoordeeld, de directievergoeding als marktconform. Deze inkomsten geven Novamedia de mogelijkheid om verder invulling te geven aan haar missie door het wereldwijd opzetten en ontwikkelen van nieuwe goede doelen loterijen en het ondernemen van activiteiten die bijdragen aan haar maatschappelijke missie. Voor meer informatie over Novamedia, klik hier.

Bestuurders en commissarissen Holding Nationale Goede Doelen Loterijen


De onafhankelijke Raad van Commissarissen heeft onder andere als taak de verdeling van de financiële bijdragen aan de goededoelenorganisaties goed te keuren. Voor meer informatie over de RvC reglementen, klik hier.

Kamer van Koophandel

In de geconsolideerde jaarrekening van Novamedia Holding B.V. dan wel in de geconsolideerde jaarrekening van Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V., vindt u desgewenst meer informatie. Deze jaarrekeningen zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder de volgende dossiernummers:
Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. 34208105
Novamedia Holding B.V. 33209523

Reglement Raad van Commissarissen

Reglement Raad van Commissarissen

Reglement van de audit commissie

Reglement van de business commissie

Reglement van de selectie- en benoemingscommissie

Overige downloads (pdf)

Directieregelement

Gedragsregeling Raad van Commissarissen

Profielschets en samenstelling Raad van Commissarissen

Klokkenluidersregeling

Roulatieschema

Ja, ik wil op de hoogte blijven van de BankGiro Loterij