Reglement

De BankGiro Loterij volgt de gedrags- en reclamecode kansspelen.

Deelnemersreglement BankGiro Loterij

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2021.

Artikel 1 Organisatie

 1. De BankGiro Loterij N.V., Beethovenstraat 200, 1077 JZ Amsterdam, organiseert de BankGiro Loterij.
 2. De afdracht wordt aangewend ter verwezenlijking van doeleinden van algemeen belang gelegen op het terrein van cultuur, natuurbehoud en maatschappelijk welzijn. Hierbij kan een deelnemer aangeven aan welke begunstigde dient te worden afgedragen (de zogenaamde geoormerkte deelname). Doet de deelnemer dit niet, dan komt zijn inleg ten goede aan door de BankGiro Loterij N.V. aangewezen begunstigde. Begunstigden kunnen eerst een bijdrage uit de opbrengst van de BankGiro Loterij ontvangen als zij daartoe een overeenkomst met de BankGiro Loterij N.V. gesloten hebben. De ongeoormerkte inleg van de extra trekkingen komt ten goede aan door de BankGiro Loterij N.V. aan te wijzen begunstigden.
 3. Van overheidswege wordt toezicht uitgeoefend op de BankGiro Loterij N.V. Bij de uitvoering voldoet de BankGiro Loterij aan de van overheidswege gestelde eisen en aan de in de hierna te noemen vergunning gestelde eisen.
 4. De vergunning voor de uitvoering van de BankGiro Loterij is op 23 december 2016 door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit verleend onder kenmerk 10235.
 5. Degene die deelneemt aan de BankGiro Loterij is gebonden aan de bepalingen van dit reglement. Dit reglement kan door de BankGiro Loterij N.V. van tijd tot tijd worden gewijzigd. De geldende versie van dit reglement is te vinden op www.bankgiroloterij.nl/reglement en op aanvraag verkrijgbaar bij de BankGiro Loterij N.V. De deelnemersadministratie van de BankGiro Loterij N.V. wordt tezamen gevoerd met die van de Nationale Postcode Loterij N.V. en de VriendenLoterij N.V.
 6. Degene die geen informatie van de BankGiro Loterij N.V. wenst te ontvangen kan dat aan de BankGiro Loterij N.V. schriftelijk, telefonisch of via www.bankgiroloterij.nl doorgeven. Na een verwerkingsperiode zal diegene niet meer worden aangeschreven op de hierbij doorgegeven gegevens.

Artikel 2 Voorschriften voor deelname

 1. Deelname aan de BankGiro Loterij staat open voor alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder. Ook staat deelname open voor rechtspersonen.
 2. De BankGiro Loterij N.V. neemt passende maatregelen om te voorkomen dat minderjarigen deelnemen aan de BankGiro Loterij.

Artikel 3 Speelwijze

 1. De deelnemer aan de BankGiro Loterij speelt mee met zijn lotnummer, dat bestaat uit de laatste 5 cijfers van zijn bankrekeningnummer of een zelfgekozen 5-cijfercombinatie aangevuld met twee willekeurig door de BankGiro Loterij vast te stellen volgletters om ieder lot uniek te maken.
 2. Per (cijfer)code van 5-cijfers kunnen maximaal 99 loten worden uitgegeven aan één of meerdere deelnemers.
 3. Bij overschrijding van het maximale aantal loten per lotnummer worden deelnemers die met dat lotnummer mee willen spelen automatisch doorgeschoven naar het eerstvolgende beschikbare lotnummer.
 4. Het lotnummer wordt bij de afschrijving van de inleg vermeld op het rekeningafschrift van de bankrekening waarvan de inleg voor deelname aan de BankGiro Loterij wordt afgeschreven [moment van incasso], tenzij de situatie omschreven in artikel 6 lid 9 zich voordoet. Dit rekeningafschrift geldt als bewijs van deelname en betaling aan de BankGiro Loterij, tenzij de afschrijving van de inleg ten behoeve van een trekking is teruggeboekt. Indien aan een trekking op een andere wijze dan omschreven onder artikel 5 lid 1 wordt deelgenomen, bijvoorbeeld met een gratis lot dan ontvangt de deelnemer daarvan schriftelijk (per post dan wel per e-mail) een bevestiging met daarin het lotnummer welke geldt als bewijs van deelname.
 5. De BankGiro Loterij N.V. organiseert 15 trekkingen per jaar, 12 maandelijkse (reguliere) en 3 extra trekkingen. Een trekking van de BankGiro Loterij kan tevens het in artikel 9 omschreven gratis toegevoegde spel omvatten. In de vergunning van de BankGiro Loterij worden de maandelijkse trekkingen omschreven als ‘loterijen’. Waar hierna in dit deelnemersreglement de term ‘trekking’ wordt gehanteerd wordt hiermee ‘loterij’ in de zin van de vergunning bedoeld.
 6. De directie van de BankGiro Loterij N.V. kan besluiten naast de trekkingen genoemd in het vorige lid additionele trekkingen te organiseren tot het maximale aantal toegestaan in de in artikel 1 lid 4 genoemde vergunning, waarvoor deelnemers zich separaat kunnen opgeven en waarvoor separaat inleg gevraagd kan worden. Ook kan de directie van de BankGiroLoterij N.V. besluiten speciale groepen van deelnemers gratis aan door haar te organiseren additionele trekkingen te laten deelnemen. Het prijzenpakket voor gratis deelnames aan de in dit artikel bedoelde additionele trekkingen zal niet ten laste komen van het gecommuniceerde jaarlijkse prijzenpakket.

Artikel 4 Speelgeheim

De namen van deelnemers of prijswinnaars mogen slechts met hun uitdrukkelijke toestemming aan een derde of derden anders dan verwerkers worden bekend gemaakt.

Artikel 5 Aanvraag, wijziging, beëindiging en weigering deelname

 

 1. Aanvragen voor deelname tot wederopzegging kan men doen door aan de BankGiro Loterij N.V. schriftelijk, telefonisch of via internet een doorlopende machtiging tot automatische incasso af te geven op de door de BankGiro Loterij N.V. aangegeven wijze. De deelnemer machtigt de BankGiro Loterij N.V.om de inleg voor zijn lot/loten tot wederopzegging van het door de deelnemer opgegeven bankrekeningnummer te incasseren. De deelname wordt binnen 10 werkdagen na opgave daarvan aan betrokkene schriftelijk (per post dan wel per email) bevestigd. In de bevestiging van de BankGiro Loterij van de deelname wordt aangegeven in welke speelmaand de deelname aanvangt. De BankGiro Loterij N.V. kan ook bepalen dat bij aanvang, hervatting of uitbreiding van de deelname betaling van de verschuldigde inleg van de eerste maand eveneens vooraf door middel van bijv. IDEAL betaling dient plaats te vinden. Artikel 6 lid 9 is dan van toepassing.
 2. De BankGiro Loterij N.V. behoudt zich het recht voor niet goed leesbare of niet volledige aanvragen voor deelneming niet te verwerken en / of te aanvaarden en geen opvolging te geven aan daarop aangegeven vragen of opmerkingen.
 3. Indien incasso van het inleggeld van het opgegeven bankrekeningnummer in de eerste maand van deelname niet mogelijk is, is de Loterij bevoegd maar niet verplicht die deelname als niet tot stand te zijn gekomen te beschouwen. De deelnemer wordt hiervan schriftelijk (per post dan wel per e-mail) op de hoogte gebracht op het bij de Loterij bekende (e-mail)adres dat op de aanvraag is vermeld.
 4. Deelname is ook mogelijk door middel van gratis loten. Een deelnemer kan met maximaal 3 gratis loten aan een trekking deelnemen.
 5. Met inachtneming van het hierna in artikel 6 bepaalde geldt dat deelnemer hij is die zich verplicht heeft tot wederopzegging aan elke trekking van de BankGiro Loterij deel te nemen én BankGiro Loterij N.V. gemachtigd heeft de daartoe benodigde inleggelden van zijn bankrekeningnummer af te schrijven. In geval bestaande deelnemers, die zich conform dit artikel hebben aangemeld, via de telefoon, internet of op ander wijze meer loten hebben aangevraagd, zal de overeenkomstige inleg op basis van artikel 6.1 automatisch van het opgegeven bankrekeningnummer worden afgeschreven. In dat geval wordt de mutatie in het deelnemersbestand binnen 10 werkdagen na opgave daarvan, aan betrokkene schriftelijk (per post dan wel per e-mail) bevestigd.
 6. Bij fouten en gebreken, waaronder maar niet beperkt tot, technische verstoringen, ten gevolge waarvan deelname aan de BankGiro Loterij niet tot stand gekomen of niet mogelijk is, neemt degene die wilde deelnemen niet deel aan welke trekking ook en ontvangt hij - op zijn verzoek of op initiatief van de BankGiro Loterij N.V. - het eventueel door hem betaalde inleggeld retour. Aanspraken anders dan het betaalde inleggeld kunnen natuurlijke personen en rechtspersonen jegens BankGiro Loterij N.V. niet geldend maken. Zowel de deelnemer als BankGiro Loterij N.V. zijn verplicht elkaar zo spoedig mogelijk van geconstateerde fouten en gebreken op de hoogte te stellen.
 7. De BankGiro Loterij N.V. behoudt zich het recht voor aanvragen voor aanvang, hervatting of uitbreiding van deelname niet te verwerken of te aanvaarden indien eerder sprake is geweest van oneigenlijk gebruik en/of misbruik, fraude en/of bedrog door de (voormalig) deelnemer (hierna “oneigenlijk gebruik”). Onder oneigenlijk gebruik wordt in dit reglement in ieder geval ook verstaan (I) het herhaaldelijk al dan niet opeenvolgend deelnemen aan en weer opzeggen van (deelname aan) de BankGiro Loterij;(II) het herhaaldelijk niet kunnen afschrijven van de inleg van het door de deelnemer opgegeven bankrekeningnummer en/of terugboeken daarvan door de deelnemer of een bankinstelling. Om oneigenlijk gebruik tegen te gaan kan de BankGiro Loterij gebruik maken van overzichten van (voormalig) deelnemers die zich hieraan schuldig hebben gemaakt.
 8. Indien een deelname op basis van het vorige lid niet kan plaatsvinden, geldt dit evenzeer voor aanvragen voor aanvang, hervatting of uitbreiding van deelname aan de Nationale Postcode Loterij en/of de VriendenLoterij.
 9. De deelnemer dient er voor zorg te dragen dat de BankGiro Loterij N.V. beschikt over zijn/haar juiste naam- en adresgegevens.
 10. Een verhuizing kan worden doorgegeven op een van de volgende manieren: telefonisch, schriftelijk, via het contactformulier op de website of via de persoonlijke pagina van de deelnemer. Deelnemers ontvangen een bevestiging op schrift (per post dan wel per e-mail) van een door hen opgegeven verhuizing. Alle overige wijzigingen niet inhoudende een verhuizing (bijv. correcties in de naam van de deelnemer of wijziging van het e-mailadres) kunnen zowel schriftelijk, telefonisch of via de website worden doorgegeven en worden per eerstvolgende mogelijkheid van kracht.
 11. Een adreswijziging en/of wijziging in het mobiele telefoonnummer die is ontvangen door de BankGiro Loterij N.V. resulteert in een wijziging in de gezamenlijke deelnemersadministratie zoals beschreven in artikel 1 lid 6. Hetgeen in het vorige lid is aangegeven is gezien artikel 1 lid 6 eveneens van toepassing indien dit verzoek wordt ontvangen door de Nationale Postcode Loterij N.V. of de VriendenLoterij N.V. Een verzoek ontvangen door een van deze entiteiten geldt als zijnde mede ontvangen door de BankGiro Loterij N.V.
 12. Gehele of gedeeltelijke beëindiging van deelname aangegaan tot wederopzegging kan door deelnemer op elk van de volgende wijzen plaatsvinden: a) schriftelijk (per brief), adres Beethovenstraat 200, 1077 JZ Amsterdam b) telefonisch via telefoonnummer 088 - 020 1030 via de website www.bankgiroloterij.nl. Een schriftelijke beëindiging van de deelname dient ondertekend te worden door de deelnemer en voorzien te zijn van diens voor- en achternaam en lotnummer(s) teneinde de beëindiging te kunnen verwerken. De opzegtermijn bedraagt – afhankelijk van het moment van opzegging - maximaal één maand; indien de opzegging wordt gedaan als het incassoproces voor de eerstvolgende trekking(en) in gang is gezet of de incasso al heeft plaatsgevonden, zal aan die eerstvolgende trekking(en) alsnog worden deelgenomen. Indien de opzegging een nieuwe aanmelding voor deelname betreft en wordt gedaan als het incassoproces voor de eerste trekking daarvan nog niet in gang is gezet, zal aan die trekking niet worden deelgenomen; het lot/de loten worden dan per direct beëindigd (geannuleerd). De deelnemer ontvangt een bevestiging van de beëindiging. Met de (gehele of gedeeltelijke) beëindiging van de deelname eindigt ook (geheel of gedeeltelijk) de door de deelnemer verstrekte machtiging om de maandelijkse inleg automatisch van zijn bankrekeningnummer af te schrijven.
 13. De BankGiro Loterij N.V. is gerechtigd om naast de grond zoals vastgelegd onder artikel 6 lid 7 de deelname geheel of gedeeltelijk eenzijdig te beëindigen in elk van de volgende gevallen: a) kennelijke wilsonbekwaamheid aan de zijde van een deelnemer waardoor de betreffende deelnemer er niet in slaagt zijn deelname zelf te beëindigen; b) onbetamelijk gedrag jegens de BankGiro Loterij N.V. en/of haar medewerkers; c) (een redelijk vermoeden van, oneigenlijk gebruik en/of misbruik, fraude en/of bedrog, waaronder in ieder geval ook wordt verstaan het herhaaldelijk al dan niet opeenvolgend deelnemen aan en weer opzeggen van (deelname aan) de BankGiro Loterij. De deelnemer zal van de beëindiging schriftelijk (per normale post dan wel per email) op de hoogte worden gebracht via de bij de BankGiro Loterij N.V. bekende gegevens.
 14. Een beëindiging op basis van het vorige lid geldt ingeval van gelijktijdige deelname aan de Nationale Postcode Loterij en/of de VriendenLoterij eveneens voor deze loterij(en).

Artikel 6 Inleg

 1. De kosten van één lot - hierna ook inleg genoemd - zijn:
  • EURO 14,25 (veertien EURO en vijfentwintig EUROCENT) per trekking.
 2. De inleg moet door de (nieuwe) deelnemer voorafgaand aan een trekking zo tijdig zijn voldaan dat hem het lotnummer als genoemd in artikel 3 kan worden toegekend en/of het lotnummer op de trekkingslijst kan worden geplaatst. Ook gratis deelnemende loten worden met het toegekende lotnummer op de trekkingslijst geplaatst.
 3. De inleg van deelnemers aan de BankGiro Loterij wordt voorafgaand aan de trekking van de door de deelnemer opgegeven bankrekening afgeschreven. De afschrijving van de inleg van de deelnemer geschiedt op grond van een daartoe door de deelnemer aan de BankGiro Loterij N.V. verstrekte machtiging.
 4. Mocht het afschrijven niet lukken dan wel de afschrijving ten behoeve van een trekking door de deelnemer of de bankinstelling van de deelnemer zijn teruggeboekt, is BankGiro Loterij N.V. bevoegd, maar niet verplicht ten behoeve van die trekking nog minimaal één incassopoging te doen plaatsvinden.
 5. Als geen afschrijving, om welke reden ook, kan plaatshebben/heeft plaats gevonden, of de afschrijving ten behoeve van een trekking door de deelnemer of de bankinstelling van de deelnemer is teruggeboekt, geldt dat niet geldig wort deelgenomen aan de trekking waarvoor die afschrijving benodigd was. De deelnemer heeft in dat geval geen recht op uitbetaling van een eventueel gewonnen prijs.
 6. Indien de afschrijving ten behoeve van een trekking door de deelnemer of de bankinstelling van de deelnemer is teruggeboekt, maar de Loterij hiervan niet tijdig voor de trekking op de hoogte is danwel na de trekking de afschrijving ten behoeve van een trekking door de deelnemer of de bankinstelling van de deelnemer is teruggeboekt, wordt de deelnemer geacht geldig aan die trekking te hebben deelgenomen en blijft de deelnemer verplicht de inleg aan de BankGiro Loterij te voldoen. Daarnaast kan de BankGiro Loterij hiertoe kosten zoals incassokosten in rekening brengen.
 7. Indien twee opeenvolgende trekkingen om welke reden dan ook geen inleg van het door de deelnemer opgegeven bankrekeningnummer kan worden afgeschreven of de afschrijving door de deelnemer twee keer is teruggeboekt, kan de BankGiro Loterij N.V. de deelname eenzijdig beëindigen. Indien de bankinstelling meldt dat incasso van het betreffende bankrekeningnummer met onmiddellijke ingang en definitief niet meer mogelijk is, wordt de deelname door de Loterij eenzijdig beëindigd. De deelnemer zal van de beëindiging schriftelijk (per post dan wel per e-mail) op de hoogte worden gebracht op het bij de BankGiro Loterij bekende adres.
 8. Bij elke afschrijving wordt door BankGiro Loterij N.V. vermeld onder welk lotnummer de deelnemer meespeelt, tenzij de situatie onder lid 9 hieronder zich voordoet. Deze afschrijving wordt door BankGiro Loterij N.V. beschouwd als deelnamebevestiging en het bankrekeningafschrift als deelnamebewijs, tenzij de afschrijving van het inleggeld ten behoeve van de betreffende trekking door de deelnemer is teruggeboekt. Indien aan een trekking wordt deelgenomen met een gratis lot dan wel een eenmalig lot, dan ontvangt de deelnemer daarvan schriftelijk (per post dan wel per e-mail) een bevestiging met daarin het lotnummer welke geldt als bewijs van deelname.
 9. Indien bij de aanvang van deelname met betrekking tot de afschrijving van de inleg niet op het rekeningafschrift kan worden vermeld met welk lotnummer de deelnemer meespeelt (bijv. bij IDEAL betaling) dan zal de BankGiro Loterij N.V. de deelnemer onverwijld meedelen hoe en wanneer de deelname bevestigd zal worden waarbij dan tevens het lotnummer waarmee de deelnemer meespeelt vermeld zal worden.
 10. Bij de afschrijving van de inleg van meerdere lotnummers wordt door de BankGiro Loterij N.V. een willekeurige volgorde aangehouden.

Artikel 7 Winnende lotnummers

 1. Om de winnende lotnummers te bepalen, vindt vijftien keer per jaar een trekking plaats, twaalf maandelijkse trekkingen plus drie extra trekkingen [moment van trekking].
 2. De trekkingen zijn openbaar en vinden plaats onder notarieel toezicht. Daarvan wordt door de met het toezicht op trekking en prijsbepaling belaste notaris proces-verbaal opgemaakt.
 3. De notaris ten overstaan van wie de trekking geschiedt, is gerechtigd om, indien hij daarbij enige onregelmatigheid constateert of veronderstelt, de trekking/prijsbepaling ongeldig te verklaren en onverwijld een nieuwe trekking/prijsbepaling te doen plaatsvinden.
 4. De notaris bepaalt de volgorde van de te trekken prijzen.
 5. Om de winnende lotnummers te bepalen, vindt door de notaris een trekking plaats uit alle lotnummers die voor de betreffende trekking overeenkomstig dit reglement uitgegeven zijn.
 6. Uitsluitend lotnummers waarmee geldig deelgenomen is aan de BankGiro Loterij en gratis meespelende loten kunnen prijswinnend zijn.

Artikel 8 Prijzenpakket

 1. Deelnemers dingen iedere trekking mee naar prijzen op lotnummer en/of op gedeeltelijk lotnummer (bijv. eindcijfer(s)).
 2. Het prijzenpakket van een reguliere trekking bestaat uit geldprijzen en prijzen in natura.
 3. Op het eindcijfer van de meespelende lotnummers kunnen gewonnen speelkansen beschikbaar worden gesteld. Een gewonnen speelkans is een lot dat in een door de BankGiro Loterij te bepalen maand gratis meespeelt waarna het automatisch wordt stopgezet en verdere deelname op dit lot niet mogelijk is.
 4. Tot de prijzen kunnen uitnodigingen behoren voor het bijwonen van een opname van een (televisie)programma. Deelnemers kunnen ook op andere wijze dan door het winnen van een prijs hiertoe in de gelegenheid gesteld worden. Aan de uitnodiging kan een voorronde gekoppeld zijn. Elke deelnemer die op uitnodiging bij een (televisie)programma aanwezig is, maakt kans op extra geldprijzen, prijzen in natura of om als kandidaat in het (televisie)programma mee te spelen en daar geldprijzen en/of prijzen in natura te winnen. Alle deelnemers die niet bij een (televisie)programma zijn uitgenodigd, kunnen op een nader door de directie van de BankGiro Loterij N.V. te bepalen wijze in de gelegenheid worden gesteld dezelfde prijzen te winnen als die in een (televisie)programma worden gewonnen.
 5. De VIP-PUNTEN Prijs is een prijs die getrokken wordt op het aan de deelnemer toegekende lotnummer aangevuld met twee letters en waarvan de hoogte wordt bepaald door het aantal VIP-PUNTEN waarmee het winnende lotnummer in de trekking meespeelt. De VIP-PUNTEN Prijs wordt minimaal vier keer per kalenderjaar getrokken. Hierbij geldt dat ieder VIP-PUNT € 1.000,= waard is.
 6. Per lotnummer dat aan de (maandelijkse en extra) trekking deelneemt, worden VIP-PUNTEN toegekend. Op momenten dat de directie van de BankGiro Loterij N.V. daartoe besluit, kunnen daarenboven Bonus VIP-PUNTEN worden toegekend.
 7. Het moment van trekking van de VIP-PUNTEN Prijs wordt vooraf bekendgemaakt op de website van de BankGiro Loterij tenminste een maand voor hij getrokken wordt.
 8. Gespaarde VIP-PUNTEN vervallen met ingang van elk nieuw kalenderjaar. Bij het onderbreken van het abonnement gedurende het kalenderjaar, blijven de eerder opgebouwde VIP-PUNTEN aan het lotnummer toegekend. Bij het heractiveren van het lotnummer, worden de eerder in datzelfde kalenderjaar opgebouwde VIP-PUNTEN weer actief.
 9. Elke maand publiceert de BankGiro Loterij via door haar gekozen media het prijzenpakket voor de eerstvolgende trekking. Op een deelnemend lotnummer kunnen in één trekking meerdere prijzen vallen.
 10. De extra trekkingen van de BankGiro Loterij hebben een prijzenpakket dat aansluit bij de reguliere trekking naar rato van het aantal meespelende loten in de extra trekkingen. Ook het prijzenpakket van de extra trekkingen wordt vooraf vastgesteld en gepubliceerd.

Artikel 9 Extra spel

 1. Iedere deelnemer aan de BankGiro Loterij speelt zonder extra kosten voor hem automatisch mee met het extra spel van de BankGiro Loterij met hetzelfde lotnummer als waarmee hij aan het hoofdspel deelneemt.
 2. De directie van de BankGiro Loterij N.V. is gerechtigd te bepalen of en wanneer een toegevoegd spel zal plaatsvinden.
 3. Het prijzenpakket van het toegevoegde spel wordt vooraf vastgesteld en gepubliceerd via door de BankGiro Loterij N.V. gekozen media.
 4. De trekking van het toegevoegde spel vindt plaats door de notaris.

Artikel 10 Bericht aan deelnemers, uitkering prijzen

 1. BankGiro Loterij N.V. maakt de winnende lotnummers en de daarbij behorende prijzen binnen twee weken na de desbetreffende trekking door publicatie daarvan via door haar gekozen media bekend [moment van bekendmaking]. Geldprijzen kunnen gespreid over de maand bekendgemaakt worden.
 2. BankGiro Loterij N.V. is gerechtigd bij de in lid 1 bedoelde bekendmaking de voor de diverse prijzen in aanmerking komende winnaars per prijsklasse in aantal bekend te maken, alsmede de winnende lotnummers en de daarop gevallen prijzen.
 3. Aan de deelnemer van wie overeenkomstig het in dit Reglement bepaalde is vastgesteld dat door hem een prijs of een combinatie van prijzen is gewonnen, zal het hem toekomende prijzengeld, tenzij het bepaalde in lid 4 of 5 van dit artikel toepasselijk is, twee weken na de bekendmaking uiterlijk op de derde vrijdag na de dag van de bekendmaking per bankoverschrijving worden uitbetaald.
 4. De in lid 3 van dit artikel genoemde uiterlijke termijn van betaling kan door de directie van de BankGiro Loterij N.V. zonder verdere aankondiging worden gewijzigd tot een maximum van 7 weken na bekendmaking. Alle prijzen worden uitgekeerd aan de deelnemers door overschrijving op het bankrekeningnummer waarvan de inleg voor de trekking werd afgeschreven naar de BankGiro Loterij. Indien aan een trekking is deelgenomen via een gratis lot wordt de prijs uitgekeerd op de opgegeven bankrekeningnummer.
 5. Prijzen in natura worden indien van toepassing afgeleverd op het bij de Loterij bekende adres. Indien dit adres niet blijkt te kloppen wordt door de Loterij geen verdere actie ondernomen. De BankGiro Loterij N.V. behoudt zich het recht voor om in plaats van aflevering aan huis distributiepunten met landelijke dekking in te richten voor prijzen in natura. De Bankgiro Loterij N.V. behoudt zich het recht voor om voor prijzen in natura met een waarde onder de EUR 25,= (vijfentwintig EURO) alternatieve prijzen, waaronder cadeaubonnen, uit te keren. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor geld tenzij dit expliciet is aangegeven.
 6. Indien een winnende deelnemer niet aan artikel 2.1 hierboven blijkt te voldoen, wordt de gewonnen prijs niet uitgekeerd.
 7. Indien er sprake is van een terugboeking van de inleg van een lot waarop een prijs/prijzen is/zijn gewonnen, behoudt de BankGiro Loterij zich het recht voor om de gewonnen prijs/prijzen voor die trekking niet aan de betreffende deelnemer uit te keren, terug te vorderen en/of de inleg alsnog te incasseren.
 8. Op prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen zal de kansspelbelasting door BankGiro Loterij N.V. worden ingehouden.
 9. Prijzen waarover binnen één jaar na de trekking niet door de winnaar is beschikt, of waarvoor zich binnen die periode geen winnaar heeft aangemeld, vervallen aan BankGiro Loterij N.V.
 10. Aan de door de BankGiro Loterij gepubliceerde uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend en deze zijn onder voorbehoud van typefouten en geslaagde en onherroepelijke incasso.

Artikel 11 Reclameren

 1. Reclames over het niet of verkeerd toekennen van een prijs - waaronder ook het toekennen van een te lage prijs - moeten - op schrift en beargumenteerd - binnen één jaar na bekendmaking van de trekking waartegen wordt geageerd in het bezit zijn van BankGiro Loterij N.V. Na de termijn van één jaar kan niet meer gereclameerd worden.
 2. Indien de reclame door de directie van de BankGiro Loterij N.V. wordt afgewezen en de deelnemer het daarmee niet eens is, zal de met het toezicht op de desbetreffende trekking belaste notaris als bindend adviseur over tijdig gedane reclames beslissen, zulks tenzij degene die reclameerde binnen 32 dagen nadat hij dat deed aan BankGiro Loterij N.V. te kennen heeft gegeven ervoor te kiezen over zijn reclame door de daartoe bevoegde rechter te laten beslissen.

Artikel 12 Afgelasting en uitsluiting

De directie van de BankGiro Loterij N.V. is gerechtigd een trekking uit te stellen of af te gelasten, indien naar haar oordeel een goed verloop daarvan in gevaar dreigt te komen. Dit besluit zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd in tenminste twee landelijke dagbladen met vermelding van de nieuwe datum van trekking. Bij definitieve afgelasting van een trekking zal de door de deelnemers betaalde inleg, zoveel als dat mogelijk is, worden terugbetaald.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Ten aanzien van deelnemers geldt dat voor het weg- of zoekraken van ingevulde formulieren, kaarten, overmakingen, mededelingen van en aan hen tijdens het verzenden daarvan via de post, het internet of anderszins elke aansprakelijkheid van BankGiro Loterij N.V. is uitgesloten, evenals voor schade door strafbare handelingen van derden, zoals diefstal e.d. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard door BankGiro Loterij N.V. voor schade direct of indirect veroorzaakt door buiten de invloedssfeer van BankGiro Loterij N.V. liggende omstandigheden. Dit geldt eveneens voor de door de BankGiro Loterij N.V. gepubliceerde uitslagen.
 2. De BankGiro Loterij N.V. is niet aansprakelijk voor welke vertraging of fouten dan ook in de geautomatiseerde verwerking van de betalingsopdrachten bij de betreffende financiële of andere betrokken instellingen.
 3. De BankGiro Loterij N.V. is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van derden bij de bezorging en uitgifte van prijzen in natura.
 4. De BankGiro Loterij N.V. is niet aansprakelijk voor schade voor deelnemers veroorzaakt door het niet handelen in overeenstemming met dit reglement.