Dagje Amsterdam: Actievoorwaarden

Algemeen: 
• Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie Dagje Amsterdam (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de BankGiro Loterij, gevestigd te Amsterdam (1071 GK) aan de Van Eeghenstraat 70.
• Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met deze voorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.
• De BankGiro Loterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (actie-)website van de BankGiro Loterij.
• De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de BankGiro Loterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de BankGiro Loterij. Deze beslissing is bindend.

Actie & Deelname:
• Bij deelname aan de BankGiro Loterij via deze Actie ontvangt u een Dagje Amsterdam voor twee personen cadeau. Het dagje Amsterdam bestaat uit entreekaarten voor het Rijksmuseum, een rondvaart door de grachten en een 3-gangen diner bij Humphreys. Dit is een welkomstcadeau.
• Met dit lot in de BankGiro Loterij steunt u het Rijksmuseum. 
• Een lot kost € 12,50 (incl. HoofdprijsVerdubbelaar van € 0,50) per lot per trekking.
• U gaat, door mee te spelen met de BankGiro Loterij, akkoord met de deelnemersvoorwaarden van de BankGiro Loterij. Deze zijn terug te lezen op www.bankgiroloterij.nl of op te vragen bij Ledenservice 0900 - 300 1600 (€ 0,50 per gesprek).
• U machtigt de BankGiro Loterij tot wederopzegging om voor elke trekking de inleg per lot van uw rekening af te schrijven.
• Er zijn 15 trekkingen per jaar. Uw deelname stopzetten kan op elk gewenst moment via de website, via Ledenservice 0900 - 300 1600 (€ 0,50 per gesprek) of door een brief te sturen naar: BankGiro Loterij, Van Eeghenstraat 70, 1071 GK Amsterdam.
• Na activatie van uw deelname ontvangt u van de BankGiro Loterij per e-mail of brief de bevestiging van uw aanmelding bij de BankGiro Loterij. Op uw bankafschrift vindt u het lotnummer waarmee u meespeelt aan de loterij. Uw afschrift is tevens uw bewijs van deelname.
• Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder. 
• Alleen mensen met een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer en met een Nederlands IP-adres kunnen deelnemen aan de Actie.
• De looptijd van de Actie is van 1 mei tot en met 31 december 2014.
• U heeft gedurende de Actie recht op 1 welkomstcadeau (Dagje Amsterdam voor twee personen) ongeacht het aantal loten waarmee u gaat meespelen gedurende de Actie.

Uw welkomstcadeau:
• De deelnemer aan de Actie ontvangt een Dagje Amsterdam als welkomstcadeau:
- 2 kaarten voor het Rijksmuseum (waarde: 2x € 15,-)
- 2 kaarten voor Rondvaart bij Rederij Kooij (waarde: 2x € 10,-) 
- 1 bon voor een 3-gangen diner bij Humphreys (waarde: € 50,-)

De totale waarde van het dag je Amsterdam is € 100,-. Het welkomstcadeau wordt ter beschikking gesteld door de BankGiro Loterij. 
• Het welkomstcadeau kan niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.
• De BankGiro Loterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen welkomstcadeau uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, danwel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.
• Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de BankGiro Loterij hem/haar uit van deelname en zal een eventuele welkomstcadeau niet worden uitgereikt of uitgekeerd. 

Privacy:
• Op de Actie is het Privacy statement van de BankGiro Loterij van toepassing zoals gepubliceerd op http://www.bankgiroloterij.nl/Organisatie/Informatie/Privacy-Statement.htm

Aansprakelijkheid:
• De BankGiro Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van het welkomstcadeau, behalve in geval van opzet of grove schuld van de BankGiro Loterij.
• De BankGiro Loterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen. 
• De BankGiro Loterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de Actiewebsite(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer van de website wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.
• Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet moeten worden, dan neemt de BankGiro Loterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding. 
• De BankGiro Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de BankGiro Loterij in het leven roepen.
• De BankGiro Loterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.
• Indien de BankGiro Loterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de BankGiro Loterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de BankGiro Loterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de BankGiro Loterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.
• Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Overmacht
• De BankGiro Loterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere onderdelen van het welkomstcadeau in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor.De BankGiro Loterij zal in dat geval zorg dragen voor een alternatief.

Overige informatie 
• Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de BankGiro Loterij. Het is zonder schriftelijke toestemming van de BankGiro Loterij niet toegestaan de software, de internetsite of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook. 

Toepasselijk recht
• Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.