Actievoorwaarden BankGiro Loterij VIP-KAART

 

Algemeen

1.     Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie Kans Op Eurovisie Songfestival tickets (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de BankGiro Loterij, gevestigd te Amsterdam (1077 JZ) aan de Beethovenstraat 200.

2.      De Actie wordt georganiseerd ter promotie van de samenwerking tussen het Eurovisie Songfestival en de BankGiro Loterij.

3.        De BankGiro Loterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

4.        Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.

5.        De BankGiro Loterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (Actie-)website van BankGiro Loterij.

6.        De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de BankGiro Loterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de BankGiro Loterij. Deze beslissing is bindend.

7.        De Actievoorwaarden zijn te vinden op: https://www.bankgiroloterij.nl/vipkaart/actievoorwaarden-vipkaart-songfestival

 

Actie & Deelname

8.        De actie werkt als volgt:

Via de VIP-KAARTwebsite kan men kans maken op 2 entreetickets inclusief hotelovernachting, ontbijt roomservice-tegoed en (gedeeltelijk) vervoer voor de Eurovisie Songfestival Finale Family Show op zaterdag 22 mei 2021 of de Jury Show op vrijdag 21 mei 2021.

De actie werkt als volgt:
- VIP-KAARThouder klikt op de knop ‘Meld u aan’ op de VIP-KAART website
- VIP-KAARThouder komt op opvangpagina Sidekix
- VIP-KAARThouder geldig VIP-KAARTnummer in
- VIP-KAARThouder vult contactgegevens volledig in
- VIP-KAARThouder controleert contactgegevens en klikt op bevestigen. Deelnemer ontvangt bevestiging van deelname aan de actie per e-mail.

Door middel van het invoeren van het geldige VIP-KAARTnummer en de juiste gegevens, maakt men automatisch kans.

Deelnemers aan de actie ontvangen uiterlijk 20 mei per e-mail bericht of zij kaarten hebben gewonnen. De winnaars van de actie worden op 19 mei bekendgemaakt tijdens het BankGiro Loterij Livestreamconcert en worden uitgebeld op 19 mei of 20 mei. Het livestreamconcert is te bekijken via https://www.bankgiroloterij.nl/vipkaart/aanbod/songfestival-livestream-concert

9.        Deelname aan de Actie is gratis.

10.     Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.

11.     Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden - waarbij er in het laatste geval gedoeld wordt op (tijdelijke en vaste) medewerkers die direct dan wel indirect betrokken zijn bij (de uitvoering van) de Actie - zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.

12.     Alleen mensen met een geldige BankGiro Loterij VIP-KAART kunnen meedoen aan deze actie.

13.     De Actie staat open voor VIP-KAARThouders.

14.     De looptijd van de Actie is van 12 mei 2021 16.00 uur tot en met 19 mei 9.00 uur 2021.

Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. De BankGiro Loterij heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.

15.    Men kan zich per geldig VIP-KAARTnummer één keer aanmelden voor de Actie.


Prijzen en trekking

16.     De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijzen:

 

prijzenpakket | waarde incl. prijzenladder & aantal winnaars:

prijs omschrijving

 

aantal

winnaars

bruto waarde

 

kansspel- belasting

netto waarde

(cons. waarde)

2 x 2 Tickets Eurovisie Songfestival Finale  – Zaterdag 22 mei 15:00 uur – Family Show – 1e Rang inclusief hotelovernachting, roomservice tegoed en ontbijt en haal- en brengservice met BankGiro Loterij limousine

2


€ 1122,- (€ 591,- x 2)

-

€ 1182,-

2 Tickets Eurovisie Songfestival Finale –   Vrijdag 21 mei 21:00 uur – Jury Live Show – 1e Rang inclusief hotelovernachting, roomservice tegoed en ontbijt en hotel-Ahoy shuttle

1

€ 1201,-

-

€ 1.201,-

Totaal

2

€ 2383,-

-

€ 2383,-

 

De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket is € 2383,-. De prijzen worden ter beschikking gesteld door de BankGiro Loterij.

Bij het Eurovisie Songfestival is vooralsnog publiek toegestaan onder het Fieldlab framework, zie de voorwaarden op songfestival.nl/algemene-voorwaarden-toegangsbewijzen.

Mocht door overheidsredenen het niet mogelijk zijn om tickets uit te geven dan zal de BankGiro Loterij zorg dragen voor een alternatieve prijs.

 

17.     Ten aanzien van (geld-)prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels:

-        een geldprijs boven een bedrag van € 449,- wordt door de BankGiro Loterij met inhouding van de verschuldigde kansspelbelasting (30,1%) uitbetaald;

-        de BankGiro Loterij neemt de kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 449,- voor eigen rekening.

18.     De aanwijzing van de winnaars van de Actie vindt plaats door middel van een trekking onder alle VIP-KAARThouders aan de Actie. De trekking zal op 19 mei  2021 plaatsvinden. Er vindt één trekking plaats.

19.     De winkans is ingeschat op 1 op 112. De winkans is een voorspelling gebaseerd op vergelijkbare promotionele acties uit het verleden. Het aantal deelneemrs aan de Actie bepaalt uiteindelijk de werkelijke winkans.

20.     De winnaars ontvangen op 19 mei 2021 telefonisch, schriftelijk en/of per email bericht.
 

21.     BankGiro Loterij maakt algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar waaronder in ieder geval aanhef, achternaam en postcode van de prijswinnaars.

22.     Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de BankGiro Loterij niet over de juiste en/of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer binnen een redelijke termijn na afloop van de Actie/Actieperiode niet bereikbaar is of niet reageert binnen een redelijke of de gestelde termijn, vervalt het recht op de prijs eveneens. In alle gevallen behoudt BankGiro Loterij zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.

23.     Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld. Winnaars van kaarten binnen deze actie dienen zich te legitimeren ter plaatse bij het evenement. Bij het Eurovisie Songfestival is vooralsnog publiek toegestaan onder het Fieldlab framework, zie de voorwaarden op songfestival.nl/algemene-voorwaarden-toegangsbewijzen

24.     De BankGiro Loterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.

25.     Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de BankGiro Loterij hem uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. De BankGiro Loterij behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen.

26.     Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd. Mocht door overheidsredenen het niet mogelijk zijn om tickets uit te geven dan zal de BankGiro Loterij zorg dragen voor een alternatieve prijs.

27.     Winnaars ontvangen binnen 2 dagen na bekendmakingen alle informatie over hun prijs.

28.     Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

29.     De BankGiro Loterij stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren.

30.     De BankGiro Loterij kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto’s kunnen door de BankGiro Loterij worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden. De BankGiro Loterij en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.

Privacy

31.     Op de Actie is het Privacy Statement van de BankGiro Loterij van toepassing zoals gepubliceerd op www.bankgiroloterij.nl/privacy.

Aansprakelijkheid

32.     De BankGiro Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van de BankGiro Loterij.

33.     De BankGiro Loterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.

34.     De BankGiro Loterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de voor de actie gebruikte techniek of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer hiervan wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.

35.     Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet worden, dan neemt de BankGiro Loterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.

36.     De BankGiro Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de BankGiro Loterij in het leven roepen.

37.     De BankGiro Loterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.

38.     Indien de BankGiro Loterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de BankGrio Loterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de BankGiro Loterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de BankGiro Loterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.

39.     Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de BankGiro Loterij, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Overmacht

40.       De BankGiro Loterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. De BankGiro Loterij zal in dat geval zorg dragen voor een alternatieve prijs.

Overige informatie

41.     Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de BankGiro Loterij. Het is zonder schriftelijke toestemming van de BankGiro Loterij niet toegestaan de software, de internet(Actie-)website of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

Klachtenregeling

42.     Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via 088 – 020 1030 of via het contactformulier op www.bankgiroloterij.nl. De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van de BankGiro Loterij.

Toepasselijk recht

43.     Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.