Algemene voorwaarden VIP-KAARThouders

 

Artikel 1 Overeenkomst en algemene voorwaarden

 • Met de VIP-KAART kan de Kaarthouder gratis naar Musea, krijgt deze korting op voorstellingen en maakt hij of zij kans op (exclusieve) bijzondere evenementen.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de Kaarthouder en de BANKGIRO LOTERIJ. Deze overeenkomst komt tot stand door het in gebruik nemen van de VIP-KAART, hetzij bij een museum of via de Website, telefonisch of via de post.
 • De overeenkomst loopt voort zolang de deelnemer met de BANKGIRO LOTERIJ meespeelt.
 • De Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen op de Website. Op verzoek van de Kaarthouder kunnen de Algemene Voorwaarden ook per e-mail of per post worden toegestuurd. De Kaarthouder kan hiertoe contact opnemen met ledenservice.
 • De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de VIP-KAART. Door het gebruik van de VIP-KAART aanvaardt de Kaarthouder de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. De Kaarthouder die de Algemene Voorwaarden wenst af te wijzen, dient af te zien van het gebruik van de Kaart.
 • De BANKGIRO LOTERIJ heeft het recht de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Van deze wijziging wordt kennis gegeven op de Website. De Kaarthouder heeft het recht om toepasselijkheid van de gewijzigde Algemene Voorwaarden af te wijzen door de VIP-KAART niet meer te gebruiken.
 • Tijdens het bezoek aan het museum of andere locatie is de Kaarthouder gehouden aan de door een museum of andere locatie zelf opgestelde bezoekersvoorschriften, zoals openingstijden, gebruik van camera’s, huisregels en dergelijke.

Artikel 2 Gebruik VIP-KAART

 • Per betaald lot kan de BANKGIRO LOTERIJ deelnemer een VIP-KAART ontvangen, met een maximum van twee VIP-KAARTen per deelnemer. De VIP-KAART wordt uitsluitend beschikbaar gesteld aan unieke natuurlijke personen. Per unieke natuurlijke persoon wordt slechts 1 VIP-KAART verstrekt, indien men met meerdere loten meespeelt dan wordt de tweede VIP-KAART op naam van een andere natuurlijke persoon gesteld. De gebruiker van de VIP-KAART dient 18 jaar of ouder te zijn.
 • Indien men een VIP-KAART verkrijgt via museumwerving in het museum of andere locatie zelf, dan krijgt men een tijdelijke kaart. Hiermee kan het betreffende museum zelf en andere accepterende instellingen bezocht worden en kan men direct van de andere voordelen verbonden aan de VIP-KAART genieten. Binnen drie weken ontvangt men vervolgens de definitieve VIP-KAART toegezonden op het laatste adres zoals dat bij de BankGiro Loterij bekend is.
 • De VIP-KAART wordt beschikbaar gesteld aan deelnemers waarvan de relevante persoonsgegevens bij de BANKGIRO LOTERIJ bekend zijn. De relevante persoonsgegevens zijn voorletter(s), tussenvoegsel, achternaam, geboortedatum en geslacht.
 • Tevens dient het adres van de betreffende deelnemer bij de BANKGIRO LOTERIJ bekend te zijn om de VIP-kaart aan de deelnemer per post te kunnen verstrekken.
 • Deelnemers waarvan deze gegevens niet bekend zijn bij de BANKGIRO LOTERIJ kunnen deze via de website www.bankgiroloterij.nl/vipkaart of het telefoonnummer 088 - 020 1030 doorgeven.
 • Na verwerking van de relevante gegevens kan de VIP-KAART beschikbaar worden gesteld.
 • Op de VIP-KAART staat een barcode, magneetstrip ten behoeve van controle en registratie.
 • Tevens staat er een QR-code op de kaart, via deze code landt de deelnemer op www.bankgiroloterij.nl/VIP-KAART.
 • De VIP-KAART is en blijft eigendom van de BANKGIRO LOTERIJ. Het gebruik van de Kaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • De VIP-KAART is gepersonaliseerd door voorletters, achternaam, uniek kaartnummer en geboortedatum van de VIP-KAART houder.
 • De VIP-KAART is niet geldig zonder handtekening van de Kaarthouder.
 • Indien de deelnemer een lot stopzet, dan wordt de VIP-KAART ook stopgezet. Speelt de deelnemer met meerdere loten mee en zet een lot stop, dan zal de laatst uitgegeven VIP-KAART worden stopgezet.
 • De VIP-KAART wordt dan stopgezet per de 10e van de maand waarin de deelname voor dat (die) lot (loten) wordt stopgezet.
 • De Kaart geeft de Kaarthouder recht op toegang tot de vaste collectie van het Museum, alsmede op het gebruik maken van aanbiedingen voor Kaarthouders. De BANKGIRO LOTERIJ vermeldt deze aanbiedingen op de Website.
 • De Kaarthouder dient zich voorafgaand aan een bezoek ervan te vergewissen of de VIP-KAART nog geldt voor de betreffende accepterende instelling.
 • De VIP-KAART kan 1 keer per dag per Museum worden gescand.
 • De Kaarthouder weet en begrijpt dat een Museum of andere accepterende instelling, naast de Algemene Voorwaarden die op de Kaart van toepassing zijn, eigen Voorschriften kan hanteren die door bezoekers dienen te worden gerespecteerd. Indien en voor zover er strijdigheid mocht bestaan tussen enerzijds de informatie die de BANKGIRO LOTERIJ op de Website of in een digitaal VIP-KAARTmagazine heeft gegeven en anderzijds de Voorschriften van het betreffende Museum of andere accepterende instelling, prevaleren de Voorschriften van het Museum of van de instelling.
 • De BANKGIRO LOTERIJ is niet aansprakelijk voor eventuele schade, ontstaan door afwijkende entreegelden of openingstijden van een Museum of een andere accepterende instelling.
 • Bij tijdelijke tentoonstellingen kan een Museum een toeslag aan de Kaarthouder vragen, mits deze toeslag voor elke bezoeker geldt. De VIP-KAART is niet geldig in combinatie met andere kortingsregelingen van Musea of van andere accepterende instellingen.
 • Bij twijfel over de geldigheid van de kaart of de identiteit van de Kaarthouder, kan het Museum of een andere accepterende instelling de Kaarthouder de gratis toegang of de aan de VIP-KAART verbonden aanbiedingen weigeren.
 • Accepterende instellingen hebben het recht om een maximum voordeel per kaart en per tijdsperiode te formuleren.
 • Bij misbruik van de VIP-KAART door een kaarthouder behoudt de BANKGIRO LOTERIJ zich het recht voor de kaarthouder het recht op de VIP-kaart te ontzeggen.
 • Als misbruik wordt gezien bijvoorbeeld het georganiseerd doorverkopen van kortingskaarten of het verkopen van de VIP-KAART.

Artikel 3 Ledenservice

 • De kaarthouders kunnen met hun vragen en klachten over de VIP-KAART terecht bij de ledenservice van de BANKGIRO LOTERIJ. Dit geldt voor algemene vragen maar bijvoorbeeld ook indien een VIP-KAART beschadigd, verloren/gestolen is.
 • Ledenservice is bereikbaar op: 088 - 020 1030 op werkdagen van 9.00 – 21.00 uur en op zaterdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur.

Artikel 4 Persoonsgegevens en vertrouwelijkheid

 • De BANKGIRO LOTERIJ behandelt de persoonsgegevens vertrouwelijk en gebruikt ze om kaarthouders voordelen te bieden die aan de VIP-KAART verbonden zijn.
 • De BANKGIRO LOTERIJ verwerkt uw gegevens volgens haar privacy statement.
 • De gegevens zoals vermeld op de kaart zijn afkomstig uit de deelnemersadministratie van de BANKGIRO LOTERIJ Dit bestand is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder meldingsnummer 1320994.
 • Door de Goede Doelen Loterijen (BankGiro Loterij, VriendenLoterij en Nationale Postcode Loterij) wordt een gezamenlijke administratie gevoerd. Voor marketing- en analysedoeleinden worden verschillende categorieën persoonsgegevens verzameld waaronder het daadwerkelijke gebruik van de VIP-KAART.
 • Indien zich wijzigingen voordoen in de persoonsgegevens van de Kaarthouder, dan doet de Kaarthouder daarvan mededeling aan de Ledenservice.
 • De BANKGIRO LOTERIJ houdt de Kaarthouders op de hoogte van aanbiedingen van de producten en diensten van de BANKGIRO LOTERIJ, de Musea, van sponsors en van derden. Hierbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de interesses van de Kaarthouder. Indien de Kaarthouder geen prijs stelt op dergelijke aanbiedingen, dan kan de Kaarthouder dit doorgeven aan de Ledenservice.
 • De in dit artikel bedoelde gegevens en gegevensverwerking wordt door de BANKGIRO LOTERIJ als vertrouwelijke informatie gezien. De BANKGIRO LOTERIJ zal deze informatie dan ook niet aanwenden voor doeleinden die niet zijn voorzien.

Artikel 5 Overige bepalingen

 • Alle rechtsbetrekkingen betreffende de VIP-KAART worden beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.
 • Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen zijn uitsluitend geldig indien deze op schrift zijn gesteld en door beide partijen voor akkoord zijn ondertekend.
 • Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 juni 2016 en kunnen worden aangehaald als “Algemene Voorwaarden VIP-KAARTHOUDERS 2016"
 • De BANKGIRO LOTERIJ heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen, of door derden laten treffen(bijvoorbeeld ten behoeve van kassasystemen), om het gebruik van de VIP-Kaart zonder problemen te laten verlopen.
 • De BANKGIRO LOTERIJ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit gebruik van de VIP-KAART.

Actievoorwaarden Promotionele kansspelen

 

 • Alle prijzen en aanbiedingen gepubliceerd op de persoonlijke pagina van deelnemers en op www.bankgiroloterij.nl/vipkaart worden ingezet ter promotie van de BankGiro Loterij, tenzij anders vermeld.
 • Meedingen naar prijzen en inschrijven op aanbiedingen kan zowel op de persoonlijke pagina van deelnemers als op www.bankgiroloterij.nl/vipkaart. De looptijd van de actie wordt per prijs of aanbieding vermeld.
 • Deelname geschiedt door het correct invullen van de gevraagde gegevens op www.bankgiroloterij.nl/vipkaart.
 • De gemiddelde winkans is 1 op 130. De winkans is een voorspelling gebaseerd op vergelijkbare promotionele acties uit het verleden. Het aantal deelnemers aan de Actie bepaalt uiteindelijk de werkelijke winkans.

 • U moet minimaal 18 jaar oud zijn om mee te kunnen doen aan de acties op www.bankgiroloterij.nl/vipkaart.
 • Winnaars krijgen persoonlijk bericht.
 • Voor vragen over deze promotionele kansspelen kunt u contact opnemen met Ledenservice tel: 088 - 020 1030.

Actievoorwaarden OP=OP acties

 

 • Deelname aan op=op acties geschiedt door het correct invullen van de gevraagde gegevens op www.bankgiroloterij.nl/vipkaart.
 • Aanbiedingen waarvoor op=op geldt, worden verdeeld op volgorde van aanmelding. Hiervoor geldt dus: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
 • Deelnemers mogen per Kans Op-actie slechts eenmaal deelnemen aan de actie per BankGiro Loterij VIP-KAARTnummer, ongeacht het aantal loten waarmee de deelnemer meespeelt.
 • Indien u één van de gelukkigen bent die het product ontvangt/gebruik mag maken van de aanbieding, krijg u hiervan persoonlijk bericht.
 • Voor vragen over deze acties kunt u contact opnemen met Ledenservice tel: 088 - 020 1030.

© 2019 BankGiro Loterij N.V. De vergunning voor de loterij is afgegeven door de Kansspelautoriteit onder kenmerk 10235 d.d. 23/12/2016. 18+ Speel bewust